สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) พร้อมด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล, ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง, นางวิภาศิริ มะกรสาร รองประธาน, นางรชต กุลกำม์ธร เหรัญญิก และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางทิพวรรณ กิตติสถาพร, นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา, พ.อ.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล, นางวราพร พิพิธสุขสันต์, นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์, นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล, นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหาร, นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ, นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสตรีฯและ นางจรรยา เฮงตระกูล ที่ปรึกษาสภาสตรีฯ,สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาชิกสมทบ ได้แก่

          นางกนกพร สินชัยรัตน์             นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา             นางกรองทอง ภู่สมบุญ

          นางกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์                 นางชลิดา อนันตรัมพร              นางณัฐมนตร์ ศิริศักดิ์สิทธิ์

          นางณิภารัตน์ เลิศอริยกฤต         นางดารา เปรมอนันต์               พลตรีหญิงนงพงา ข่มไพรี

          นางนภาพร อภัยวงศ์                นางนภาสิริ ผาสุกวณิช              นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา

          นางปริญญา อำนรรฆมณี           นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์     นางพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

          นางมัจฉรี โอสถานนท์              นางยุพา สุภอมรพันธ์               นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี

          นางระเบียบ ศิริวิเสโสกุล            นางศรันย์ธร ลิมปิษเฐียร          นางศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย

          นางสุพัตรา ลักษณสมพงส์         นางสาวอรอุษา ชินะโยธิน           นางอาภรณ์ ตุลารักษ์

          นางสุมาลี อนุพงศ์เจริญสุข          พล.ท.หญิงประคิณันต์ แสงรุ่งเรือง

 

ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม ๑ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ