เยาวสตรีไทยดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
งานวันสตรีไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗