รายนามคณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ
รองประธาน
ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี
รองประธาน
นางมลสุดา ชำนิประศาสน์
รองประธาน
นางศรีวรรณ สายฟ้า
รองประธาน
พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์
เลขาธิการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
รองเลขาธิการ
นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
รองเลขาธิการ
นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
กรรมการอำนวยการ
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
กรรมการอำนวยการ
ดร.พนิดา ชินสุวพลา
กรรมการอำนวยการ
นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์
กรรมการอำนวยการ
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ
กรรมการอำนวยการ
นางสมพร คงมั่น
กรรมการอำนวยการ
นางสาวสมจิตร ศิริเสนา
กรรมการอำนวยการ
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
กรรมการอำนวยการ
นางสาวสมบัติ วัฒนไทย
กรรมการอำนวยการ
นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ
กรรมการอำนวยการ
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
กรรมการอำนวยการ