นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ดร.ฉันทนา เปียทอง
รองประธาน
ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ
รองประธาน
ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์
รองประธาน
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
รองประธาน
นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์
กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
กรรมการอำนวยการ
นางฉวีวรรณ สิทธิแก้ว
กรรมการอำนวยการ
นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
กรรมการอำนวยการ
นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ
กรรมการอำนวยการ
นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
กรรมการอำนวยการ
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ
กรรมการอำนวยการ
นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล
กรรมการอำนวยการ
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
กรรมการอำนวยการ
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์
กรรมการอำนวยการ
นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
กรรมการอำนวยการ
ดร.อัจฉรา พรสีมา
กรรมการอำนวยการ
ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ
กรรมการอำนวยการ
ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย
กรรมการอำนวยการ