ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ
รองประธาน
ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี
รองประธาน
นางมลสุดา ชำนิประศาสน์
รองประธาน
นางศรีวรรณ สายฟ้า
รองประธาน
ดร.สมจิตร ศิริเสนา
กรรมการเเละเลขาธิการ
นางประยูร เหล่าสายเชื้อ
กรรมการอำนวยการ
นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
กรรมการอำนวยการ
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
กรรมการอำนวยการ
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ
กรรมการอำนวยการ
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
กรรมการอำนวยการ
นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์
กรรมการอำนวยการ
ดร.พนิดา ชินสุวพลา
กรรมการอำนวยการ
นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ
กรรมการอำนวยการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กรรมการอำนวยการ
นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์
กรรมการอำนวยการ
นางสมพร คงมั่น
กรรมการอำนวยการ
รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ
กรรมการอำนวยการ
นางสาวปภารัฐ สิริรัฐ ชูกลิ่น
กรรมการอำนวยการ