นางประภา กิจจะนะ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์