นางรชตภร โตดิลกเวชช์
ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางเบญจมาศ ปริญญาพล
รองประธาน
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล
รองประธาน
ดร.สมจิตร ศิริเสนา
เลขาธิการ
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์
ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.ชลิดา อนันตรัมพร
ประธานฝ่ายสารสนเทศ
นางณพดา เพชรช่อฉัตร
ประธานฝ่ายปฏิคม
นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี
ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน
นางศศิกร หงสกุล
ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก
นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา
เหรัญญิก