นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์
รองประธาน คนที่ ๑
ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย
รองประธาน คนที่ ๒
ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ
ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก
นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางสาวธัญมน เจริญรุ่งศิริ
ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน
ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ
ประธานฝ่ายสารสนเทศ
นางกัณตนา ตันพิพัฒน์
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม
ประธานฝ่ายปฏิคม
นางชณิกา เทศดนตรี
ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่
นางสาวศุภรดา พัฒโนดม
เหรัญญิก
นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์
เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ
(โดยตำแหน่ง)