นางวิภาศิริ มะกรสาร
ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม
นางยุพดี สิริรัชต์กุล
ประธานฝ่ายส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
นางสุดถนอม กรรณสูต
ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
การสร้างพลังสังคม
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์
ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพสตรี
นางสาวศิริพร ไชยสุต
ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
(สตรี เด็กและเยาวชน ครอบครัว)
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข
นางสาวสุนันท์ โชคดารา
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล
ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ