๓๒๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ครั้งที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวชณิกา เทศดนตรี ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ คณะกรรมการบริหาร ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร และ นางอารมย์ หริมพานิช คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ
การจัดพิธีการครั้งนี้จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ มติที่ ๙๕๕/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน รวมจำนวน ๑๒ ครั้ง โดย ส่วนกลาง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค ณ วัด ที่กำหนด ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามความเหมาะสม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในส่วนความรับผิดชอบของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เรียบร้อยแล้ว

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวขนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการและกรรมการอำนวยการ ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการ นางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ นางยุพดี สิริรัชต์กุล ประธานฝ่ายส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม นางศิริพร ไชยสุต ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (สตรี เด็ก และเยาวชนครอบครัว) และ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยขอให้หน่วยงาน/องค์กรที่ กำหนด พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รวม ๑๗ หน่วยงาน โดยมีเด็กและเยาวชนรวมทั้งสิ้น ๖๐๘ คน ซึ่งในวันนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น รวม ๑๖ คน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนความรับผิดชอบของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เรียบร้อยแล้ว


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีหแห่งชาติฯ

๓๒๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ ต้อนรับบริษัท ฟุตนิกส์ จำกัด มอบรองเท้าสุขภาพ ๒,๐๐๐ คู่ ให้ร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำหน่าย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑. ๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ นางรัชนี คงเกรียงไกร บริษัท ฟุตนิกส์ จำกัด และคณะ เดินทางมามอบรองเท้าสุขภาพ ทั้งรองเท้า ชาย หญิง หลากหลายรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ คู่ เพื่อให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำไปจำหน่ายใน "งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖" ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ "รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้

ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กล่าวว่า “ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสมาชิก ได้ร่วมออกร้านงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี คณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นายกองค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคเงิน หรือนำสินค้า มามอบให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อจัดจำหน่าย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันนี้ ขอขอบพระคุณบริษัท ฟุตนิกส์ จำกัด และคณะ ที่เดินทางมามอบรองเท้า ชาย หญิง หลากหลายรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ คู่ “ สำหรับปีนี้ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมย้อนวันวานไปกับมหรสพรื่นเริงการกุศลคู่คนไทยที่กำลังหวนกลับมาอีกครั้ง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายภายในงานวันกาชาด ปีนี้ พร้อมแต่งตัวด้วยชุดไทยนุ่งโจงห่มสไบตามแต่สะดวก” ดร.สุฑาทิพย์ กล่าวปิดท้าย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ๓๒๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานและมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace)

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสภาสมาคมสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ให้กับจังหวัดนครปฐมไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และที่สำคัญได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ(Gender Equality in workplace)

๓๒๕.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเปิดงาน” OTOP Midyear 2023” ภายใต้ธีมงาน “ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย” และเชิญชวนสนับสนุนสินค้าจากทุกจังหวัด ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕..๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมทบ เข้าร่วมงาน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP Midyear 2023” และมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า “ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และพี่น้องประชาชน ทุก ๆ ท่าน มาเที่ยวชมงาน “OTOP Midyear 2023” ร่วมกันสนับสนุนสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนสินค้า OTOP สร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้พี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ มี สินค้าพื้นเมือง และอาหารฝีมือคนไทยจากทุกภาค ทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า ๑,๒๐๐ บาท ให้ท่านมาเลือกให้การสนับสนุน ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวม ๙ วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๒ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ”

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๔.รัฐมนตรีกระทรวง พม.ให้การต้อนรับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ นำโดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งรายงานการทำงานสมาคมฯ และรับมอบนโยบาย โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แสดงความชื่นชมบทบาทสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำสตรี มีองค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๘ สมาคม ทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการทำงานร่วมกัน และเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ที่ พม.วางไว้ "พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงใจใน พม." ได้นั้น เราต้องร่วมกันทำไปด้วยกัน ถ้าทำด้วยกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ Together Possible รัฐมนตรีกระทรวง พม. กล่าวทิ้งท้าย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๒๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมเวทีสำคัญ ว่าด้วยความร่วมมือสตรีจีน -อาเซียน และงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” ณ เมืองหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ที่โรงแรมโลตัสวิลล่า เมืองหลิ่วโจว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยนางมิ่งขวัญ สว่าง นางสาวภัทรภร พัฒนวาณิชกิจกุล และนางสาวสาวิกา ลิมปะสุวัณณะ เข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือสตรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Woman’s Forum 2023) และในโอกาสนี้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้แทนจากสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้นบนเวทีเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” จำนวน ๒ ภาค ดังนี้
เสวนาภาคแรก นางศิริรัตน์ กล่าวในเรื่องโอกาสและความท้าทายสําหรับผู้หญิงในเศรษฐกิจดิจิทัลว่า ยุคดิจิทัลนั้นนํามาซึ่งความยืดหยุ่นในเรื่องการจัดสรรเวลาทํางาน และมีอิสระในอาชีพการงานมากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ได้เพิ่มศักยภาพของการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ เกิดอาชีพและการลงทุนใหม่ ๆ ความท้าทายที่รัฐอาจพบคือผู้หญิงสูงอายุที่ขาดทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่อาจเข้ามาแทนที่คนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกแทนที่มากกว่าผู้ชายถึง ๑.๕ เท่า รัฐและองค์กรอิสระควรอํานวยความสะดวกให้ผู้หญิงเข้าถึงการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้น กําจัดเพดานกระจกที่อาจจํากัดความสามารถในการเติบโตของผู้หญิง ทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควรมีการพัฒนาให้ทันยุค และจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะ (reskill และ upskill ) สิ่งสําคัญเพื่ออนาคตของทุกประเทศคือหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล และ หันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น จัดหลักสูตรการเรียนรู้ทางออนไลน์ และส่งเสริมให้เด็กหญิงเรียน STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
ภาคที่สอง นางศิริรัตน์ ได้ร่วมสรุปการเสวนาเพื่อนำไปสู่การจัดการแผนงานที่แต่ละประเทศจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานะของแต่ละประเทศ โดยมีเนื้อหาดังนี้
๑.) สร้างนโยบายเพื่อความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนในประเทศของตนเอง
๒.) ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถของผู้หญิง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.) สนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.) กระตุ้นการตระหนักรู้ในเรื่องความเสมอภาคในการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.) ส่งเสริมผู้หญิงในเวทีความร่วมมือระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การร่วมประชุม เสวนาว่าด้วยความร่วมมือสตรีจีน -อาเซียน ในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” ณ. เมืองหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ในการขับเคลื่อนองค์กรสตรี สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างสตรีจีน -อาเซียน ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเกิดขึ้นในเวทีต่าง ๆ มากขึ้นภาพ/ข่าว : ฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประช่าสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๒. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯแสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานและมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสภาสมาคมสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ให้กับจังหวัดนครปฐมไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และที่สำคัญได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ(Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ขอชื่นชมและขอขอบคุณหน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน ๗ องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔ หน่วยงาน
นอกจากนี้ ภายในงานนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) ให้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และมีการเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน วทีเสวนา เรื่อง การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ BPW Asia Pacific Regional Coordinator
ประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ของ สธวท. สากล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ ท่าน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน ๖๕ แห่ง อีกด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ในการมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบถุงยังชีพ ผ้าขนหนู และนมดัชมิลล์ ให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑ นางอมรรัตน์ มั่นคง อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๒. นางสาวมณีรัตน์ วัดรุ่ง อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๘ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๓. นางชำนาญ กอนสุข อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลวังเย็น
๔.. นางสาวอรุณ พูนขวัญ อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๕ ตำบลวังเย็น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๗ ปี ก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ก้าวสู่มิติใหม่ ขับเคลื่อนองค์กร สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมสตรี

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร นางสาวเบญจมาศ รุจิระวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ และสมาชิกสมทบ พร้อมด้วยนายกองค์กร และสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๗ ปี เริ่มจากจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๗ ปี และพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลทแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๗ ปีเต็ม จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ล่วงลับ

นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๗ ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ทำให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญผู้นำส่งเสริมบทบาทศักยภาพของสตรี
และมีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๘ องค์กร พร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สนับสนุนเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และความเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้ง ส่งเสริมสตรีที่ทุ่มเทเสียสละ ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุนชน และสังคม เชิดชูเกียรติสตรี ให้เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง” นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานครบรอบ ๖๗ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ