๒๔๕. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไปมอบให้ นายบุรินทร์ ราชวงศ์ และครอบครัว ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลัง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ในพื้นที่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไปมอบให้กับครอบครัว นายบุรินทร์ ราชวงศ์ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือนบ้านเลขที่ ๑๐๒ บ้านนาดี หมู่ที่ ๒ ตำบลยางสัก กระโพหลุ่ม .อ.ม่วงสามสิบ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นบ้านของนางเอ็มอร ราชวงษ์ มีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมด จำนวน ๓ คน ดังนี้ ๑) นางเอ็มอร ราชวงษ์ อาย ๕๑ ปี ๒)นายบุรินทร์ ราชวงษ์ อายุ ๔๐ ปี ๓)ด.ญ. อรนริน ราชวงษ์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเนื่องจากไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ไม่สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านออกมาได้เลย


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติ ร่วมงานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม นำเงินรายได้สมทบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ นำกรรมการประกอบด้วย นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ นางยุพดี สิริรัชต์กุล ประธานฝ่ายส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม โดยฮัจห์ยะดารา ขัตติยะอารี ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ ร่วมกันจัดงานเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าผู้ยากไร้และครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ชอย ๒ ถนนรามคำแหง คลองตัน กรุงเทพฯ

ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๒๔๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ฉันทนา เปียทอง ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ . นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธาน พร้อมด้วย. นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการและเลขาธิการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๒๔๒.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สาลี่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก สมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ณ ศาลาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๑. ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมสมาชิกสมทบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้รับเกียรติจากประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับกับคณะกรรมการสมาชิกสมทบ และผู้แทนสมาชิกสมทบ

ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ชูผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของสมาชิกสมทบ ขอบคุณความสำเร็จด้วยดีทุกกิจกรรมจากความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมผนึกพลัง เดินหน้า ขานรับนโยบายประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ในทุกมิติ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สมาชิกสมทบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ร่วมกับกรรมการสมาชิกสมทบ และผู้แทนสมาชิกสมทบ จำนวนประมาณ ๓๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ บ้านพระกรุณานิวาสน์
นางสาวเบญจมาศ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดีในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่เป็นพลังสำคัญให้กับการทำกิจกรรมของสมาชิกสมทบฯ อาทิ งานกฐินพระราชทาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณ และผู้สนับสนุนสินค้า ผู้บริจาคเงินและสิ่งของ รวมถึงอาหาร และทีมงานจำหน่ายสินค้า รวมถึงคณะกรรมการร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฝ่ายต่าง ๆ และ ทีมฝ่ายประชาสัมพันธ์ ช่วยกันจำหน่ายขายสินค้าอย่างแข็งขัน ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
นางสาวเบญจมาศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและสมาชิกสมทบเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล
นอกจากนี้ สมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไปในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อเข้า ร่วม โครงการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัด “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมที่จะผนึกพลังในการ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สร้างพลังสตรี เพื่อขับเคลื่อนสังคม ในทุกมิติสืบไป

เรียบเรียงข่าว :ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๐.ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลี่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมทบ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ณ ศาลาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐมเรียบเรียงข่าว :ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สาลิ่ จันทร์ละมูล ป.ม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) คุณแม่ของ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ณ ศาลาวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม


ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการ พลังสตรีวิถีใหม่ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็ง ในชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข่าร่วมโครงการ พลังสตรีวิถีใหม่ สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็ง ในชุมชน เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการฯ และมีนางรัชนี พลซื่อ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ รวมถึงเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสาธารณชนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยกระทรวงแรงงาน

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน

สำหรับการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมมีความสุขในการทำงาน โดยพิธีมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่นในการเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ คน จาก ๘ ประเภทรางวัล


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๖. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ร่วมแสดง ความยินดี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัฒนเวคิน อังอุบลกุล และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ๑๕ สาขา ๕๘ รางวัล

ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล จำนวน ๑๕ สาขา ๕๘ รางวัล

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นางแพตริเซีย มงคลวนิช ประเภทสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประชาชนของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น ๒ และบริเวณโถงชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสครีแห่งชาติฯ