๑๗๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก บุคคลและภาคีเครือข่าย เข้ารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น “ประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ ๓พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น “ประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
โดยรับสมัคร ประธานและกรรมการฯ ดังนี้
๑.ประธานกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน ๑ คน
๒..กรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน ๑๐ คน
๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
หรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑ คน
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ จำนวน ๓ คน
๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ คน
๒.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา จำนวน ๑ คน
๒.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จำนวน ๑ คน
โดยสามารถสมัครได้ ๓ ช่องทางดังนี้
๑.ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในวันและเวลาราชการ
๒.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
๓.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ genderact@dwf.go.th

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามโดยตรงได้ที่
กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โทรศัพท์ - ๒๖๕๘ ๖๗๕๗ โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๕๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genderact@dwf.go.th

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์


๑๗๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก บุคคลและภาคีเครือข่าย สมัครหรือเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ กล่าวว่า ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยจะมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนบุคคลและองค์กร สมัครหรือเสนอชื่อบุคคล และองค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕ บุคคลและองค์กร ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยเงินรางวัล รางวัลละ ๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ผลงานในการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญความเสี่ยง ความยากลำบาก และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานดีเด่นเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่นในสังคม การดำเนินงานส่งผลต่อภาพรวมของสังคม และสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๓. ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

ทั้งนี้ สามารถสมัครหรือเสนอชื่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๖ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ( สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น) ถือวันและเวลาต้นทางประทับตราจดหมายเป็นวันที่รับสมัคร และสมัครทางอีเมล์ hrpro62@hotmail.com โดยจัดทำเป็นเอกสาร PDF ภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.. ของวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๗๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการภาค เดินหน้า วางแผน จัดพิธี มอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมการวางแผน จัดพิธี มอบทุนการศึกษา “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานภาค จาก ๔ ภาค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และพร้อมเดินหน้า ในการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้กับเด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว - ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๗๒.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธาน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ (ได้รับการแต่งตั้งจาก นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖) เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยรองประธานคณะกรรมการ นางสุทาทิพย์ วาทีทิพย์ ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ และคณะกรรมการประกอบด้วย นางยุพดี สิริรัชต์กุล นางศิริพร ไชยสุต ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ และนางประภา กิจจะนะ กรรมการและเลขานุการ ได้ร่วมกันประชุมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๖ คน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน ๔๑ คน ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย
สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการ ดังนี้ จัดสรรการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ๑๗ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๕๖๔ คน เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับจัดสรรการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน ๑๖ คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รวม ๑๗ หน่วยงาน


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ
ข่าว -ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๗๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกพลัง มอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้เด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ได้รับมอบหมาย จาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา) และคณะ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ให้นักเรียนจำนวน ๔๖ ทุน เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีนักเรียนที่ขาดแคลน จากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔๓ โรงเรียน และ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันผนึกกำลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้กับเด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” จัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพและมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมในอนาคต อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กำหนดไว้ จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ให้ แก่เด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน

ในโอกาสนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญชวน องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ตลอดท่านผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคและมอบทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อส่งมอบทุนให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเข้า เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ ๖/๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ พร้อม สมาชิกสมทบ เข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเชิญชวนองค์กรสมาชิกพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ประกอบด้วย ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมชมและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" โดยนางวิไลวรรณ ลายถมยา ผู้ช่วยงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น ๕ ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน ชั้นที่ ๒ แม่งาน ชั้นที่ ๓ แม่ลาย ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย ชั้นที่ ๕ แม่ศรีศิลป์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคมถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๖๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวน องค์กรสมาชิก ทำความดี แบ่งปัน เพื่อสังคมรวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิต กับสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา

ด้วย ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน นายกสมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน The Chamber โรงแรม ๕๓๑ สุขุมวิท (ปากชอยสขุมวิท ๓๑) เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ SJC We Donate Blood#2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์. .๒๒๒๔-o๗it๖
โทรสาร. ๐-๒๒๒๖-๑๖๔๐ หรือติดต่อประสานงาน : คุณรัตน์เกล้า ลีวีระพันธุ์ โทร ๐๖๑-๔๑๘- ๙๙๙๙


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ- สมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีบาห์เรน ลงนามบันทึกกระชับความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสถานภาพและศักยภาพของสตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานฝ่ายต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ สมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีบาห์เรน เพื่อส่งเสริมสถานภาพและศักยภาพของสตรี และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับบาห์เรน โดยมีนางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นาย เสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ นางสาวน้ำริน อนุกูล นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองตะวันออกกลาง ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามผ่านระบบประชุมทางไกล ณ. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๑๖๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับคณะกรรมการอำนวยการ ที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีที่ ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ฉันทนา เปียทอง ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นางฉวีวรรณ สิทธิแก้ว นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางทิพวรรณ กิตติสถาพร นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ดร.อัจฉรา พรสีมา ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ นอกจากนี้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคณะกรรมการอำนวยการที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ และแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๑๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๖ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ นายกองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๖ ปี เริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ โดย สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๖ ปี รวมถึงทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ