๖๕.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสตรี ร่วมกับกลุ่มสตรี ๑๖ อำเภอ ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าลายดอกโสน

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสตรีร่วมกันส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าลายดอกโสน ที่กลุ่มสตรี จาก ๑๖ อำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รวมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำไปใช้ประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความ กตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติให้ปรากฎแก่สาธารณชน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๓. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี นำกระเช้าเยี่ยมกรรมการสมาคมฯ ที่ป่วยและให้กำลังใจ พร้อมออกมาทำงานจิตอาสา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กร สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และพญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการของ ๓ สมาคม เดินทางไปมอบกระเช้าเยี่ยม นางมยุรี บุญเอื้อเบญจมาศ ซึ่งเป็นกรรมการ ทั้ง ๓ สมาคม หลังจากผ่าตัดเข่าทั้งสองข้าง มาพักฟื้นอยู่ที่บ้านพัก เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ ให้มีสุขภาพแข็งแรง และพร้อมที่จะทำงานจิตอาสาร่วมกันต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๒.สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม เติมพลังความสุขบวก บวก ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน” จับมือไปไหนไปกัน สวยสง่า ด้วยผ้าไทยประจำจังหวัด สร้างขวัญกำลังใจ .ให้ธุรกิจเพื่อนมีรายได้ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสตรีชาวอุดรธานี และสังคม

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กร นำสามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณกรรมการทั้ง ๓ สมาคม ร่วมใจกัน จัดกิจกรรม เติมพลังความสุขบวก บวก ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน” จับมือไปไหนไปกัน สวยสง่า ด้วยผ้าไทยประจำจังหวัด โดยการร่วมใจกันไปสนับสนุนอุดหนุนกิจการร้านค้าของคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร้าน Kafe de Penya ของนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ซึ่งเป็นกรรมการทั้ง ๓ สมาคม องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นกำลังใจ ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการในสมาคมที่ประกอบธุรกิจ สามารถมีรายได้ส่วนหนึ่งนำมาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสตรีชาวอุดรธานีและเพื่อสังคมโดยรวมต่อไปอย่างยั่งยืน

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี พลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

๖๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๙.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรามอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัด นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ๙๐ พรรษา โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา /นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ๙๐ พรรษา ด้วยการนำผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ หลายขนาดจำนวน ๙๐ ตัว โดยมีขนาดและสีแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ก่อนส่งมอบต่อให้กระทรวงมหาดไทย นำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for Nation”ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประดับตกแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าจังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราและ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี จากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ หลายขนาด จำนวน ๙๐ ตัว เพื่อถวายความจงรักภักดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิต ผ้าไทย ให้ประชาชน ให้เกษตรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในปัจจุบัน

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๘.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีสถาปนา และร่วมมแสดงความยินดี กับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดเทียนสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ในธานะ เลขาธิการสมาคมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ จำนวน ๑๐ คน เดินทางไปเข้าร่วมพิธีสถาปนา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเเกียรติจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดเทียนสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสสำคัศนี้ นางยุวดี เตชะสกุลกิจกูล นายกสมาคมนำคณะกรรมการและสมาชิกจุดเทียนเล่มเล็กพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เสร็จพิธีสถาปนาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายกได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดกาแฟกุดนาขามของศูนน์ศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวังหวัดสกลนคร ให้กับแขกที่ไปร่วมงานทุกท่าน จากนั้นได้ร่วมกันเก็บภาพประวัติประวัติศาสตร์สำคัญ ของการจัดพิธีสำคัญในวันนี้


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗. สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนุนกลุ่มสตรี จัดสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรู้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบา

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน และนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพิชชารัตน์ เป็งมา เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เปิดการสัมมนา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ สตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ โดยเฉพาะสินค้าแฮนเมด สินค้าโอทอป ของแต่ละชนเผ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กล่าวว่า “การสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้สตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีโอกาส ได้รับคำแนะนำ วิธีการการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการทำโครงการผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะช่วยผลักดันเพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาต่อยอดการพัฒนาสินค้า ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ จึงเป็นโอกาสให้กับสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอขอบคุณ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แทนกลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ ส่งเสริมความรู้และสร้างโอกาสให้กับกลุ่มสตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ของกลุ่มสตรีจากชุมชนต่างๆ ในการได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคง เป็นพลังขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นางนันทิยา กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งผู้แทน ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ