๔๐๐.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยได้จัดทำภาพข่าวเผยแพร่ในระบบ Facebook ของโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" จากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรชตภร โตดิลกเวชซ์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยมี คุณ จิระพา มากมณี รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการโรงพยาลปากพนัง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม


เรียบเรียงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๓๙๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบผ้า และอุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบอุปกรณ์ตัดเย็บ ประกอบด้วย ผ้าสีพื้นขนาด ๓ เซนติเมตร และผ้าเพื่อการตัดเย็บ เสื้อ กางเกง ลูกปัด ด้ายเย็บผ้าคละสี ซิป ยางยืด ผ้าลูกไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพดังนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง และกลุ่มพัฒนาอาชีพอำเภอศรีสมเด็จ ณ ร้านนำโชค เนื้อย่างเกาหลี ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์”

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" จากนางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นางรชตภร โตดิลกเวชซ์ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ โดยมี คุณ จิระพา มากมณี รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการโรงพยาลปากพนัง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฤ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะออกดำเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ได้นำรถวีลแชร์ ๓๐คัน พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ลัง มอบแก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบแก่โรงพยาบาลปากพนัง ประกอบด้วย รถวีลแชร์ ๑๐ คัน พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ลัง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พสกนิกรชาวนครศรีธรรรมราช ได้ประจักษ์ด้วยหัวใจ ถึงพระบารมีที่ยังความสุขแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม อย่างไม่แบ่งชั้นวรรณะ กระผมในฐานะผู้แทนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเชื่อว่ารถวีลแชร์ที่ได้รับมอบในวันนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ตามพระราชพระสงค์ของพระองค์ท่าน โดยอุปกรณ์ที่ได้รับมอบครั้งนี้ ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลปากพนัง จะนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ยังขาดโอกาสตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมแรงงานสตรี ตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ห้องฝึกอบรมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทีพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ .นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ในหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “ ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง กล่าวต้อนรับ และนายสัญชัย ภัทรวรกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี นำผู้เข้าอบรมร่วมให้การต้อนรับคณะ ฯ ด้วยความยินดี

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนผ้าม้วนพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ภายหลังการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปอย่างยั่งยืน…”ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๖.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติกล่าวบนเวทีถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานกับสภาสตรีฯแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์หวัง ฮวน และ ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้จัดงานเลี้ยงรับรองสตรีไทยขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในวันสตรีสากล โดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ จำนวน ๒๐ ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีสตรีผู้มีชื่อเสียงของไทยจากหลากวงการเข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยาพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง กล่าวว่า วันนี้ตนและอัครราชทูตอู๋ จื้ออู่ ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของชายชาวจีนจำนวน ๗๒๐ ล้านคน แสดงความปรารถนาดีต่อสุภาพสตรีทั้งชาวจีนและไทย พร้อมทั้งยกย่องว่าสตรีทั้งจีนและไทยเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นหุ้นส่วนที่ดี มีใจตรงกัน
ขณะที่ ศาสตราจารย์หวัง ฮวน ภริยาเอกอัครราชทูตจีน กล่าวยกย่องสตรีทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ พร้อมทั้งระบุว่ากิจการสตรีของจีนและไทยต่างประสบความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์ โดยส่งเสริมกันและกัน และพัฒนาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ
ในส่วนของ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผู้แทนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กับสภาสตรีฯแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ในโอกาสวันสตรีสากลที่ผ่านมา มาดาม หวัง ฮวน ได้นำคณะสตรีในสถานเอกอัครราชทูต เยี่ยมชมการทำงานของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสตรีจีน-ไทย ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาอาชีพของสตรีและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาบทบาทและสิทธิสตรีของทั้งสองประเทศต่อไป
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และภริยา เปิดสถานทูตฯ ได้จัดงานต้อนรับสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ อย่างยิ่งใหญ่ และบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความประทับใจ จนถึงงานเลี้ยงรับรองจบลง ศาสตราจารย์หวัง ฮวน ภริยาเอกอัครราชทูตจีน และคณะ ได้สร้างความเซอร์ไพส์ ด้วยการส่งแขกที่ประตูทางออก มอบดอกกุหลาบสีแดงด้วยมือท่านเองให้กับผู้ร่วมงานกลับบ้านอย่างมีความสุขทุกท่าน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๙๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ จัดโดยกระทรวงแรงงาน ดันศักยภาพสตรีทำงาน เสริมพลังขับเคลื่อ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ยกย่อง ๓๑ สตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเสริมพลังในการร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน และสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารภาคเอกชนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ยกย่อง ๓๑ สตรีต้นแบบสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมเสริมพลังในการร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการแรงงาน สู่การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ ยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ ของกระทรวงแรงงาน ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ได้รับสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน และสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ "วันสตรีสากล" ปี ๒๕๖๗ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับ ๒ รางวัล ประเภทบุคคลภาครัฐ และประเภทบุคคลภาคเอกชน

(๘ มีนาคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานวันสตรีสากล จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ บนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น”โดยในส่วนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคลภาครัฐ ได้แก่ ศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ ภทรสกุล และ ประเภทบุคคลภาคเอกชน ได้แก่ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์

นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีนั้น องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล และประเทศไทยของเราได้เฉลิมฉลองวันสตรีสากลมาเป็นเวลา ๓๖ ปี โดยภายในงานจะนำเสนอถึงการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนบทบาทสตรีทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเมือง ให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สวมใส่ผ้าไทยสีขาว สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก จำนวน ๓๐ ท่าน เข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และได้รับเกียรติจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจุดเทียนน้ำมนต์และประเคนขันน้ำมนต์แด่ประธานสงฆ์ และถวายไทยธรรมจำนวน ๑๐ ชุด
จากนั้นเมื่อเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กราบสักการะ และเวียนเทียน รอบมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เป็นอันเสร็จพิธี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รัฐบาลร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ซึ่งขุดพบที่เมืองปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ เมื่อปี ๒๔๓๙ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากพุทธวิหารสาญจี รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอินเดียและไทย รวมทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาค ณ หอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ร่วมสักการะด้วย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๒.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวม ๑๒ ครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๙๑. รายการข่าวสามสี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เผยแพร่ข่าว สภาสตรีแห่งชาติฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีไทย มอบวัสดุอุปกรณ์ อบรมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ
.
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”