๗๕๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดสมทรปราการ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า 1,440,000.- บาทมอบถุงยังชีพให้คณะแพทย์และทีมบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน 400 ชุด เป็นกำลังให้โรงพยาบาลบางบ่อ

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดสมทรปราการ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๑,๔๔๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และได้ส่งมอบความห่วงใย โดยมอบถุงยังชีพให้คณะแพทย์และทีมบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๔๐๐ ชุด มูลค่า ๒๐๐,๔๐๐ บาท(สองแสนสี่ร้อยบาท) รวมเป็นเงิน ๑,๖๔๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. ในวันเดียวกันได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัส COVID -๑๙ ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการอีกด้วย


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. นางไพลิน ภัยลี้ นายกก่อตั้งสมาคมฯ สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดสมทรปราการ นางชณิกา เทศดนตรี นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๓ เครื่อง มูลค่า ๑,๔๔๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และได้ส่งมอบความห่วงใย โดยมอบถุงยังชีพให้คณะแพทย์และทีมบุคคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๔๐๐ ชุด มูลค่า ๒๐๐,๔๐๐ บาท(สองแสนสี่ร้อยบาท) รวมเป็นเงิน ๑,๖๔๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลบางบ่อ จากนั้น เวลา ๑๑.๓๐ น. ในวันเดียวกันได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัส COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลบางพลี สมุทรปราการอีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๙.นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการ ฉีดวัคซีน ช่วยชาวประชา ) ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ โครงการ ฉีดวัคซีน ช่วยชาวประชา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. และร่วมพิธีปิดโครงการ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมบันทึกเทปประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ขอบคุณที่มา : ภาพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๔๗..องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบพัดลม ๕๐ เครื่องมูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์กอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรนมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมกันมอบพัดลม ๑๐๐ เครื่องมูลค่า ๑๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ ทพญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความร้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยด้วยโรคโควิดที่เข้ามารับการรักษาตลอดจนผู้เข้ามารับวัคซีนและตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ในภาวะโรคโควิด19 กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะที่ ได้ทำพิธีมอบที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝายประชาสัมพันธ์คณกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๖.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งมอบพัดลม ๕๐ เครื่องมูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมกันมอบพัดลม ๕๐ เครื่องมูลค่า ๕๕,๐๐๐ บาท ให้กับพันเอกนายแพทย์ อนุชา ปิยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความร้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยด้วยโรคโควิดที่เข้ามารับการรักษาตลอดจนผู้เข้ามารับวัคซีนในภาวะโรคโควิด ๑๙ กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะที่ ได้ทำพิธีมอบที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝายประชาสัมพันธ์คณกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ HD

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก

๗๔๔. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

๗๔๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๑๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เข้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก สมาคม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ในการอำนวยความสะดวกให้กับมารับการบริการ ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
รวบรวมข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๒. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธารนี ได้รับเกียรติ เข้าร่วมพิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เรือนจำกลาง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธี ๕ ท่าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ กำลังระบาด ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี นำไปมอบให้ผู้ต้องในเรือนจำได้อุปโภคและบริโภคตามเจตนารมณ์ต่อไป

รานงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๔๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน .มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ และข้าวสารจัดทำถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ ๒ เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ ๒ เครื่อง เครื่องวัดความดัน ๑ เครื่อง ชุด PPE ๔๐๐ ชุด ชุดช่วยเหลือเบื้องต้น ๑๐๐ ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ดิจิทัล สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และถ่ายไฟฉาย AAA รวมมูลค่า ๒ ล้านบาท ( สองล้านบาทถ้วน)ซึ่งจะนำไปส่งต่อให้ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ต่อไป
พร้อมกันนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ยังได้มอบข้าวสารจำนวน ๒๙๔ ถุง ให้แก่กลุ่ม Food For Fighters (ข้าวเพื่อหมอ) เพื่อนำไปร่วมจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation)ผู้มีความเสี่ยงสูงที่กำลังกักตัว และประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อีกด้วย

เรียบเรียงข้อมูล/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบรอหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์