๖๙๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี และคณะ เดิน ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก ทั้ง ๓ สมาคม เดินทางไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานภาพข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๗. สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารกล่องให้ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมสตรีภูเก็ตองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมและสมาชิก เดินทางไปมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาลและและจิตอาสา ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ covid – ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต

นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอก ๓ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักนับจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันเกือบตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น สมาคมสตรีภูเก็ต จึงร่วมกันจัดทำอาหารมื้อเย็น และผลไม้เพื่อเป็นให้กำลังใจสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่กันเข้มแข็ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกับกรมการพัฒนาชุมชนมอบหน้ากากอนามัยผ้า ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้วัดระฆังฯแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม กับกรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แจกจ่ายให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัดระฆังฯ และพัดลม จำนวน ๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติทั่วประเทศ ร่วมกัน ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และพัดลมไอน้ำ จำนวน ๙ ตัว เพื่อใช้ในกิจการของวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นผู้รับมอบ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับเป็นวันมหามงคลยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้ทางวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าต่อให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบวัดระฆังฯ และชุมชนต่างๆ ในเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี และผู้มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ นอกจากนี้ได้ถวายพัดลมไอน้ำ จำนวน ๙ ตัว ใช้ในกิจการของวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดกิจกรรม ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั้งหมดที่ส่งมอบในวันนี้ เกิดจากหัวใจของพี่น้องทั้ง ๗๖ จังหวัด เนื่องจากเราทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก เราจึงประสานขอความร่วมมือไปในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นความโชคดีของกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเรามีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มโอทอป ที่รวมพลังกันผลิต ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและชุมชน นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า ที่พี่น้องได้เสียสละ และร่วมกันส่งความปรารถนาดีและช่วยเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคน โดยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ครั้งนี้ จะเอาชนะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) เพราะทุกคนเต็มใจที่อยากจะช่วยเหลือ เพื่อผ่านพันวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน

ขอบคุณที่มา: ภาพข่าวกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๕. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒


สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรียนเชิญองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ( Facebook Twitter Line) ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
ประกาศโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๙๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้าต่อเนื่องมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ เฟซชิว Face Shield ๑๐๐ ชิ้น ให้โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลสู้ภัยโควิด – ๑๙

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. คุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ เดินทางไป มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ เฟซชิว Face Shield ๑๐๐ ชิ้น มอบให้โรงพยาบาลยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โดย นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นส.สุภาภรณ์ กุญชนะรงค์. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ .ภญ.กรรณิการ์ สุระเสียง เภสัชกรชำนาญการ .นางมธุรส ศีลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ ได้มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ทั้งนี้สมาคมฯได้รับการประสานว่า ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และ เฟซชิว Face Shield เป็นอย่างมาก โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา อุปนายกและกรรมการ ของสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ สตรีอาเซียนกาฬสินธ์ ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการแบ่งปันน้ำใจและดูและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทั้งสนับสนุนให้กำลังใจพร้อมให้ความร่วมมือกับการทำงานของภาครัฐ อีกด้วย

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๙๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารข้าวกล่องให้ครัวกาชาด เพื่อส่งมอบให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ โควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อม คณะกรรมการสมาคม เดินทางไปมอบอาหารกล่องพร้อมรับปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานและเครื่องดื่ม ให้นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบส่งให้เป็นกำลังใจ ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ อย่างเข้มแข็ง ณ ครัวกาชาด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ๖๙๒. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมูลนิธิเบญจมราชาลัย ลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒ มอบอาหารกลางวัน ให้กำลังใจ ชาวชุมชนคลองเตย ร่วมฝ่าวิกฤตโควัด – ๑๙ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ ชุด

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิเบญจมราชาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้นำชุมชนชุมชนคลองเตย นำไปมอบให้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือ สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด – ๑๙ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐๐ ชุด ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รายงานภาพข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ๖๙๑. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมูลนิธิเบญจมราชาลัย มอบอาหารกลางวัน ให้กำลังใจ ชาวชุมชนคลองเตย ร่วมฝ่าวิกฤตโควัด – ๑๙ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ ชุด

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิเบญจมราชาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมใจมอบอาหารกลางวัน ให้กับผู้นำชุมชนคลองเตย นำไปมอบให้ชาวชุมชนคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – ๑๙ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๐๐ ชุด ณ ชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชนคลองเตย ยังคงน่าเป็นห่วง เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับมูลนิธิเบญจมราชาลัย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย และส่งมอบอาหารกลางวัน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องในเขตชุมชนคลองเตย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของของเชื้อโควิด - ๑๙ นอกจากนี้ ขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละ อดทน ทำงานกันอย่างหนักช่วยเหลือผู้ป่วย ในการสกัดการลุกลามของโรคที่กระจายไปเป็นวงกว้างในเขตชุมชนให้คลี่คลายได้โดยเร็ว


รายงานภาพข่าว : องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๖๙๐. สมาคมซอนต้าประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบกล่องยังชีพและเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ สนับสนุนภารกิจสู้โควิด - ๑๙ ของกรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชนในชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ ผู้อำนวยการเขต และนายกสมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระพรมราชินูปถัมภ์ และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะปรึกษา อดีตนายก และกรรมการสมาคมซอนต้า ประเทศไทย ประกอบด้วย คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ คุณมนวิภา ประชัญคดี ดร. ภัทรพร สันตธาดาพร คุณศิรินภา สว่างล้ำ วิทยะฐานกรณ์ และ คุณรำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ รวมจำนวน ๘ ท่าน เดินทางไปมอบกล่องยังชีพและเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครในช่วง (โควิด - ๑๘) สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชนในชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย กล่องยังชีพสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๓๐๐ กล่อง ชุดกันสารเคมี ๓ M ๔๕๐๐ จำนวน ๒๐๐ ตัว แว่นตานิรภัยใส ๓ M จำนวน ๒๐๐ คู่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๒๐๐ กล่อง และถุงป้องกันเท้า จำนวน ๒๐๐ คู่ โดยมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ กล่าวว่าสมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระพรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการในสมาคมฯ ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๘) หลากหลายด้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง สมาคม จึงมอบกล่องยังชีพและเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีกทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานคร
ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ประธานที่ปรึกษาสมาคมซอนต้า ประเทศไทย กล่าวว่านอกจากนี้ แต่ละสโมสร และบุคคล ทุกท่านทุกสโมสร ได้รวบรวมกัน บริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล บ้านพักฉุกเฉิน และราชทัณฑ์ เพื่อแบ่งเบาภาระช่วงวิกฤต COVID - ๑๙ ดิฉัน ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วย ในโอกาสนี้ขออนุญาตกล่าวในนามสมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาและ และอดีตนายกสมาคมซอนต้า ประเทศไทย กรรมการในสมาคมฯ และทุกสโมสร ขอส่งความห่วงใยร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนร่วมกันผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้เร็วที่สุด

รายงานภาพข่าว : สมาคมซอนต้าประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๘๙. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น พร้อม แจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ ลัง ให้นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่งมอบต่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนและยากจน เพื่อเป็นกำลังใจ ก้าว

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น พร้อม แจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ ลัง ให้กับ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และเดือนร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID ๑๙ ในอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกำลังใจ ตามแนวความคิด อัตลักษณ์ไทย วัฒนธรรมปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤต COVID ๑๙ ไปด้วยกัน จากนั้น สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขะบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ณ วัดห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ