๗๖๐. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ รวมมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙ ใน ๔ ตำบล ตามโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้ง

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมีนางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมสตรีอาเซียน ประกอบด้วย นางนันทพร ศรีวรารักษ์ นางนิภา อาจริยาภิบาล นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์นางธิดา ชูโชติ และกรรมการสมาคม และสมาชิก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุจัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID !+พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยส่งมอบใน ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลห้วยโพธิ์ ตำบลหลุบ ตำบลลำพาน และตำบลลำคลอง งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๐๐๐ บาท จัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙
รายงานข่าว : สมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบราราชินูปถัมภ์

๗๕๙. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบราวตากผ้าจำนวน ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๖๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ใช้ขณะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และกรรมการ สมาชิก ๓ องค์กร ร่วมกันมอบราวตากผ้าแขวนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าจำนวน ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๖๕,๐๐๐ บาท ใหกับนายสยาม ศิริมงคลม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และปู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ได้ใช้ในขณะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์มรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และมีกลุ่มโฮมบุญ ซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีบางส่วนมามอบชุด PPE ชุด CPE หมวก ถุงมือ ถุงเท้า จำนวน ๒๕๐ ชุด มูลค่า ๔๕,๙๘๙ บาทเพิ่มเติมอีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบราราชินูปถัมภ์

๗๕๘. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบราราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานีพร้อมคณะ ร่วมเป็นตัวแทนของสมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สนับสนุนโดยโครงการสลากการกุศล โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีม One Home เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ Home isolation ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมมอบ Home isolation ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รักษาตนเองอยู่ที่บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ Home isolation ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ชุด Home isolation ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอดวัดไข้ดิจิทัล สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และถ่านไฟฉาย AAA ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ จะนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รักษาตนเองอยู่ที่บ้านต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีห่มผ้า และสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทองอนุสรณ์ ก่อกำแพงแก้ว ปลูกต้นรวงผึ้ง และมอบกล่องชุดยังชีพ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีห่มผ้าและสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทองอนุสรณ์ ก่อกำแพงแก้วสำนักปฎิบัติธรรมวรชาติรวีรัตน์ ร่วมปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไมัประจำราชกาลที่ 10 และมอบกล่องชุดยังชีพ จำนวน ๒๐ ครอบครัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวรชาติรวีรัตน์ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบชุดยังชีพ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ มอบชุดยังชีพ ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๒๗,๐๐๐ บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายบุญช่วย เวชกิจ นายกอบต.บ้านสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำชุดยังชีพกระจายลงไปยังครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือข่าย โพธิสถาน เชียงใหม่ มอบอาหาร น้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มอบหมายให้ นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาธิการ สมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก ร่วมกับเครือข่าย โพธิสถาน เชียงใหม่ รวมพลังน้ำใจ มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๕๕ กล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว มูลค่ารวม ๔๒,๓๕๐ ยาท โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สนาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อบำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสู้วิกฤติโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๗๕๓. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีห่งชาติฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมบันทึกเทปประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๗๕๒. สมาคมสตรีแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เดินทางรักษาตัวที่บ้านเกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมภ์ เปิดเผยว่าสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับ และมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เดินทางรักษาตัวที่บ้านเกิดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งแต่เปิดเพจและนำเสนอข่าวเรื่อง การช่วยคนแม่ฮ่องสอนที่ติดโควิด และเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข และช่วยคนแม่ฮ่องสอน เพื่อกลับมารับการรักษาที่ภูมิลำเนา ผลตอบรับดีมาก มีคนแจ้งมาขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
การดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และดำเนินการแบบเป็นระบบ ทั้งต้นทาง, ระหว่างทางการขนย้าย และปลายทางที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการคัดกรอง และผ่านระบบการรักษาของสาธารณสุข หรือระบบคัดกรองของกองทัพบก และผู้ป่วยจะต้องมีการประสานขอเข้ารับการรักษาตัว จองเตียงที่โรงพยาบาลปลายทางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีการจัดลำดับความเร่งด่วน ภายใต้ความพร้อมของโรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ละอำเภอ

ส่วนการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วย จะมีการประสานงานและใช้รถที่มีระบบป้องกันคนขับ และคนป่วย เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิดระหว่างทาง รวมทั้งมีการแจ้ง หมายเลขทะเบียนรถ จำนวนผู้ป่วย และโรงพยาบาลปลายทาง ที่พร้อมรอรับผู้ป่วยเข้าการรักษาในทันที
การดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะหากผู้ป่วยเดินทางมาเอง หรือลักลอบกลับเข้ามา จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิดได้ ดังนั้นการดำเนินการในลักษณะนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างสูง และช่วยให้ทางจังหวัดและระบบสาธารณสุขของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดียิ่ง ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนครับ

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ ฝน นันทิยา วงศ์วานิชย์ ได้ตลอดเวลา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบราราชินูปภัมภ์
เรีนบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๑.สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th