๓๑๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม กับสธวท.อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์นิศ กรรมการอำนวยการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนางปัทมพร ไชยนา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี พร้อมด้วย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วย ต้องใช้ไฟฟ้า และถังอ๊อกซิเจนในการหายใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกัน มอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวของเด็กหญิง อายุ ๗ ขวบ ซึ่งป่วยพิการแต่กำเนิดต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องแอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องจาก ผู้ป่วยต้องมีถังอ๊อกซิเจน เพื่อช่วยในการหายใจ แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และที่สำคัญหากเกิดไฟฟ้าดับ ต้องใช้วิธีต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ในการใช้งานถังอ๊อกซิเจน

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานผู้สนับสนุน และวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม อนุเคราะห์ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ให้แก่ครอบครัวของผู่ป่วย ๑๑๒,๐๐๒ บาท ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งและใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายสาธารณสุข ยิ้มปลื้ม หายเหนื่อย เสียงตอบรับจากใบประเมินผล ดีมากทุกใบ ของผู้เข้าอบรม ขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยมี นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนางพวงทอง ตันวงษ์วาน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำคณะวิทยากรโรงพยาบาลศิริราช ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน บรรยายหัวข้อเรื่อง“ ผู้สูงวัยสายสตรอง คัดกรองป้องกันดูแลโรค” มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการจากฝ่ายวิชาการ จากฝ่ายสาธารณสุข สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อีก จำนวน ๑๐ ท่าน รวมจำนวน ทั้งสิ้น ๗๐ คน
สำหรับการบรรยายในวันนี้ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ได้ให้ความรู้ เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งแนะนำการตรวจหามะเร็งเต้านม การสังเกตความผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันได้ หรือที่สำคัญการ มีสติ สามารถช่วยชีวิตตนเองได้ หรือ คนรอบข้างในยามฉุกเฉิน ให้รอดปลอดภัยได้ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลศิริราช แนะนำ กรณีพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


เรียบเรียงข่าว : ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ผ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๑๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีเปิดงาน ” ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ” ปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ๙๑ พรรษา

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมาย ดร.ฉันทนา เปียทองดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมคณะทูตานุทูต คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน โดยปีนี้ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทย แสดงถึงความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของผ้าบาติก ที่มีการประยุกต์ให้สวยงาม
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเชิญชวนคนไทย ราวมสนับสนุนซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มไปทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ณ บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธี จุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะผู้นำองค์กรสตรี นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี และมีประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอน่างพร้อมเพรียงกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ