๔๐๖.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ ชูผลงาน ๑๑ โครงการ ๖๑๐ กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หนุนการศึกษา สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ทุกวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ ผนึกพลังองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โดยมี ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกเข้าร่วมประชุม มากกว่า ๑๐๐ องค์กร ในทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ครบองค์ประชุม โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน ๖๑๐ กิจกรรม และในปี ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคล สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลนี้ จำนวน ๑๑ โครงการ อาทิ โครงการเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจเพื่อสืบสาน และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพให้แก่สตรีใน ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุดรธานี นนทบุรี และนราธิวาส โครงการสร้างเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพแก่ผู้ ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจํากลางนครปฐม และเรือนจําจังหวัดภูเก็ต โครงการเสริมสร้างทักษะการตัดเย็บ และการออกแบบผ้าทอพื้นเมือง ผ้าขาวม้า โครงการปฏิบัติธรรม น้อมนำถวายพระพรชัยมงคล เป็นต้น
ในโอกาสสำคัญนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวขอบคุณที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการทุกท่าน องค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ อย่างพร้อมเพียงในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของพลังสตรี พลังสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยนโยบายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คือ การสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่น เดินหน้า พัฒนา ศักดิ์ และศรี สตรีไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ เทิดทูน สถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากลฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔๐๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราขินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธุ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบ กระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงาน เครือข่ายสวัสดิการสังคมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔๒๐ คน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยาย ให้ความรู้หลักการเขียนโครงการ การให้คำแนะนำ การทำโครงการให้เกิดประโยชน์กับชุมชน กและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๔. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวน กรรมการและองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔๐๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานชนะเลิศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ BLU - O RHYTHM & BOWL ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายฝ่ายเลขานุการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเข้าร่วมแข่งขัน โดย แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา และเพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนโอกาส ทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัฒน์ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และสรุปการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ เป็นต้น
.
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ในวโรกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ประสานการก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่สำคัญ ๑๐ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คุรุสภา สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านฯ และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป
.
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๐.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยได้จัดทำภาพข่าวเผยแพร่ในระบบ Facebook ของโรงพยาบาลปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" จากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรชตภร โตดิลกเวชซ์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยมี คุณ จิระพา มากมณี รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการโรงพยาลปากพนัง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม


เรียบเรียงข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๓๙๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบผ้า และอุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบอุปกรณ์ตัดเย็บ ประกอบด้วย ผ้าสีพื้นขนาด ๓ เซนติเมตร และผ้าเพื่อการตัดเย็บ เสื้อ กางเกง ลูกปัด ด้ายเย็บผ้าคละสี ซิป ยางยืด ผ้าลูกไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพดังนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง และกลุ่มพัฒนาอาชีพอำเภอศรีสมเด็จ ณ ร้านนำโชค เนื้อย่างเกาหลี ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๘. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์”

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และโรงพยาบาลปากพนัง ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและรับมอบวีลแชร์และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" จากนางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นางรชตภร โตดิลกเวชซ์ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และคณะกรรมการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ โดยมี คุณ จิระพา มากมณี รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง ผู้อำนวยการโรงพยาลปากพนัง พร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับโครงการ "สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์" เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฤ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะออกดำเนินงานตามโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ได้นำรถวีลแชร์ ๓๐คัน พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ลัง มอบแก่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบแก่โรงพยาบาลปากพนัง ประกอบด้วย รถวีลแชร์ ๑๐ คัน พร้อมผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑๕ ลัง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า พสกนิกรชาวนครศรีธรรรมราช ได้ประจักษ์ด้วยหัวใจ ถึงพระบารมีที่ยังความสุขแก่ประชาชนในทุกกลุ่ม อย่างไม่แบ่งชั้นวรรณะ กระผมในฐานะผู้แทนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเชื่อว่ารถวีลแชร์ที่ได้รับมอบในวันนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข ตามพระราชพระสงค์ของพระองค์ท่าน โดยอุปกรณ์ที่ได้รับมอบครั้งนี้ ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลปากพนัง จะนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ที่ยังขาดโอกาสตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมแรงงานสตรี ตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ห้องฝึกอบรมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทีพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ .นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ในหลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “ ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง กล่าวต้อนรับ และนายสัญชัย ภัทรวรกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๖ นนทบุรี นำผู้เข้าอบรมร่วมให้การต้อนรับคณะ ฯ ด้วยความยินดี

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนผ้าม้วนพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพในครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกคนจะสามารถพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ภายหลังการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปอย่างยั่งยืน…”ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ