๑๕๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผนึกกำลัง องค์กรสมาชิก รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) ขานรับนโยบาย นำคณะกรรมการสมาคมและภาคเครือข่าย มอบทุน จำนวน ๗๕ ทุน  เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท  ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา”จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเอง ชุมชน สังคมและประเทศ

 

วันศุกร์ที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์  นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ให้การต้อนรับ  นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล  กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ นายก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะฯ เดินทางมามอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา จำนวน ๗๕ ทุน    ประกอบด้วย . คุณผกาวรรณ ศรีพุทธานุสรณ์  จำนวน ๑๐ ทุน  คุณรัตติยา ศรีสงวนนาวา  จำนวน  ๑๐ ทุน  คุณสุภจิรา ดุรงค์เดช จำนวน  ๑๐ ทุน คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ จำนวน ๑๐ ทุน  คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย  จำนวน ๑๐ ทุน คุณเบญจวรรณ จิระอรุณ จำนว่น ๑๐ ทุน คุณธนชานันท์ พัฒนาดี จำนวน ๕ ทุน คุณยุพาพัชร์ สิริวรรณศิลปี จำนวน ๕ ทุน  คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ จำนวน ๕ ทุน รวมทั้งหมด จำนวน ๗๕ ทุน   เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท  (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

ในโอกาสนี้ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล  กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ นายก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  และคณะมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗  และแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งเป็นจุดประสงค์เดียวกันกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาทิ การออกร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาด ของสภากาชาดไทย ซึ่งกำหนดจัดในเดือนธันวาคมนี้

 

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิกภาคีเครือข่าย ตลอดจนทุกท่าน  ผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล  ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” เพื่อมอบต่อไปยังนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

ขอความกรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓  หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เลขที่ ๖/๒  อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์  ถนนสุโขทัย เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์