วิสัยทัศน์
      เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล
นโยบาย
  • ๑. ส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  • ๒. เสริมสร้างบทบาทและสิทธิสตรีให้ได้รับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน
  • ๓. เสริมสร้างศักยภาพทางด้านอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต เพื่อให้สตรีไทยได้มีบทบาทเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมแก่ประเทศชาติ
  • ๔. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรสมาชิกสตรีทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันในสตรี ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพและผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสภาสตรีแห่งชาติฯ
  • ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงาม ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • ๖. พัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีไทยให้เป็นที่ยอมรับ ก้าวไกลสู่สังคมประชาคมอาเซียน และองค์กรสากล
  • ๗. เสริมสร้างความมั่นคง สง่างามของอาคารที่ทำงานให้สมศักดิ์ศรี สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์