นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์
ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางยุพดี สิริรัชต์กุล
รองประธาน
นางพัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์
รองประธาน
นางสาวธาริกา มงคลสุข
เลขานุการ