ธรรมนูญ
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๐
คำปรารภ

      โดยที่มวลสมาคมสตรีและองค์กรสตรีในประเทศไทยมีความเห็นพ้องกันว่า สมควรจะมีสถาบันอันมิใช่องค์กรรัฐบาล และไม่เป็นฝ่ายของพรรคการเมืองใดก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางที่รวมความคิดเห็นและปฏิบัติงานในอันที่จะสร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่อันดีของมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีโดยไม่จำกัดฐานะและศาสนา

      จึงให้ก่อตั้ง “สภาสตรีแห่งชาติฯ” ขึ้นตามธรรมนูญนี้ใช้ชื่อย่อว่า “ส.ส.ช.” และ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Council of Women of Thailand” ใช้ชื่อย่อว่า “NCWT

      ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงใช้ ชื่อว่า “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ใช้ชื่อย่อว่า “ส.ส.ช.” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The National Council of Women of Thailand under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen” ใช้ชื่อย่อว่า “NCWT

      เครื่องหมายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นรูปมงกุฎกษัตรี พระนามาภิไธยย่อ “สก” ใต้มงกุฎภายในวงกลมมีข้อความว่า “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

หมายเหตุ

เพื่อปฏิบัติตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้ใช้ “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคม สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงได้จดทะเบียนใหม่ ใช้ชื่อว่า “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้

  • ๑. เป็นศูนย์กลางประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศ ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  • ๒. เชิดชู ส่งเสริม สนับสนุน และธำรงวันสตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมให้สืบทอดตลอดไป
  • ๓. ศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรสตรี ทั้งในและนานาประเทศ ในอันที่จะสร้างเสริมความมั่นคง ด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และความเข้าใจอันดีซึ่งกัน และกันของมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสตรี
  • ๔. หาแนวทางและปฏิบัติงานที่จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ สถานภาพและสมรรถภาพของ สตรีไทย ตลอดจนแสวงหาทางที่จะขจัดหรือแก้ไขปัญหา อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา สตรี หรือองค์กรสตรีนั้นๆ
  • ๕. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีและสังคม

“การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในการดำเนินงานขององค์กรสตรีที่เป็นสมาชิก”