สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ เลขที่ 6/2 ถนนสุโขทัย
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร: 0 2117 9353
โทรสาร: 0 2117 9354
อีเมล: