สมาชิกมี ๔ ประเภท คือ
 • ๑. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาคมสตรี หรือองค์กรสตรี ที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและมีคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พิจารณารับแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการอำนวยการที่มาประชุมให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญได้ สมาคมสตรีหรือองค์กรสตรีที่เข้าเป็นสมาชิกสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ๑.๑ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  • ๑.๒ มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ในวันสมัคร
  • ๑.๓ มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
 • ๒. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ องค์กรสตรีที่มีคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการอำนวยการที่มาประชุม ให้รับเข้าเป็นสมาชิกวิสามัญได้ องค์กรสตรีที่สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ๒.๑ มีวัตถุประสงค์หลักดำเนินงานเกี่ยวกับสตรีและสังคม
  • ๒.๒ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
  • ๒.๓ มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
 • ๓. สมาชิกสมทบ ได้แก่ สตรีผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยร่วมกิจกรรมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสมควรรับเป็นสมาชิกสมทบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่ประกาศใช้โดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการอำนวยการ
 • ๔. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ อดีตประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และบุคคลที่คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์