สมาชิกสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๓ สมาคม


๑. สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔. สมาคมศิษย์เก่าสตรีศรีสุริโยทัย
๕. สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้
๗. สมาคมศิษย์วจนคาม – เซนต์ปอลคอนแวนต์
๘. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา
๙. สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
๑๐. สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนต์
๑๑. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๒. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๓. สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
๑๔. สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
๑๕. สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๖. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
๑๗. สตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๘. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๙. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๐. สมาคมช่างเสื้อสตรีไทย
๒๑. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๒. สมาคมผู้ประกอบการสตรี
๒๓. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
๒๔. สมาคมพยาบาลทหารบก
๒๕. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๖. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๗. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๘. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๙. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
๓๐. สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
๓๑. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓๒. สมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร
๓๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ br> ๓๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๓๕. สมาคมซอนต้า กรุงเทพฯ
๓๖. สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๗. มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์
๓๘. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๙. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
๔๐. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
๔๑. สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
๔๒. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
๔๓. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
๔๔. สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
๔๕. สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
๔๖. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔๗. สมาคมสตรีเพื่อสตรี
๔๘. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔๙. สมาคมสตรีสัมพันธ์
๕๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๕๑. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๕๒. สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
๕๓. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาชิกสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๕ สมาคม


๑. สมาคมสตรีศรีอยุธยา
๒. สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. สมาคมสตรีอาเซียน – กาฬสินธุ์
๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
๖. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี
๗. สมาคมศิษย์เก่าสตรีนนท์
๘. สมาคมสตรีนนทบุรี
๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี
๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมนนท์
๑๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔. สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
๑๕. สมาคมพัฒนาสตรีสมุทรปราการ
๑๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗. สมาคมสตรีสมุทรปราการ
๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอ่างทอง
๑๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท
๒๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงลพบุรี
๒๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี
๒๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี
๒๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี
๒๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี
๒๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชลบุรี
๒๙. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดชลบุรี
๓๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตราด
๓๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี
๓๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง
๓๓. สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟระยอง
๓๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระแก้ว
๓๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
๓๖. สมาคมแม่บ้านท่าม่วง
๓๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกาญจนบุรี
๓๘. สมาคมสตรีนครปฐม
๓๙. สมาคมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
๔๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดราชบุรี
๔๑. สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรสาคร
๔๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
๔๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสมุทรสงคราม
๔๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
๔๕. สมาคมสตรีชัยภูมิ
๔๖. สมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา
๔๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครราชสีมา
๔๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา
๔๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์
๕๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
๕๑. สมาคมศิษย์เก่าผดุงนารี
๕๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดมหาสารคาม
๕๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมหาสารคาม
๕๔. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ
๕๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
๕๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์
๕๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น
๕๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น
๕๙. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
๖๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย
๖๑. สมาคมสตรีอาสามัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
๖๒. สมาคมสตรีสกลนคร
๖๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดหนองคาย
๖๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดหนองคาย
๖๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย
๖๖. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองคาย
๖๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
๖๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
๗๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี
๗๑. สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๗๒. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี
๗๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
๗๖. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์
๗๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก
๗๘. สมาคมสตรีมุกดาหาร
๗๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๘๐. สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
๘๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
๘๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
๘๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
๘๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ร้อยเอ็ด
๘๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
๘๖. นารีนุกูลสมาคม
๘๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนเขต ๓
๘๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
๘๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุบลราชธานี
๙๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี
๙๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชร
๙๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงตาก
๙๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์
๙๔. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์
๙๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุโขทัย
๙๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
๙๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
๙๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี
๙๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงพิจิตร
๑๐๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก
๑๐๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๑๐๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่
๑๐๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-แพร่
๑๐๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย
๑๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย
๑๑๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
๑๑๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่
๑๑๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่
๑๑๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
๑๑๕. สตรีนครเชียงใหม่
๑๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา
๑๑๗. สมาคมสตรีศรีงำเมือง
๑๑๘. สมาคมสตรีนครลำปาง
๑๑๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง
๑๒๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
๑๒๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
๑๒๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน
๑๒๓. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่
๑๒๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
๑๒๕. สมาคมสตรีจังหวัดชุมพร
๑๒๖. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
๑๒๗. สมาคมสตรีนครศรีธรรมราช
๑๒๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงา
๑๒๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ภูเก็ต
๑๓๐. สมาคมสตรีภูเก็ต
๑๓๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
๑๓๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง
๑๓๓. สมาคมสตรีระนอง
๑๓๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตรัง
๑๓๖. สมาคมสตรีนราธิวาส
๑๓๗. สมาคมสตรีจังหวัดปัตตานี
๑๓๘. สมาคมสตรีพัทลุง
๑๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดยะลา
๑๔๐. สมาคมสตรีจังหวัดสงขลา
๑๔๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
๑๔๒. สมาคมสตรีประสานมิตร จังหวัดสงขลา
๑๔๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสงขลา
๑๔๔. สมาคมสตรีอนุรักษ์และพัฒนาสงขลา
๑๔๕. สมาคมสตรีจังหวัดสตูล

สมาชิกวิสามัญ จำนวน ๑๕ องค์กร


๑. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
๒. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
๓. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
๔. ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย - จีน
๕. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
๖. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง
๗. สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
๘. คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสุรินทร์
๙. ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
๑๑. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส
๑๓. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดปัตตานี
๑๔. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดยะลา
๑๕. สมาคมสงเคราะห์สตรีอาสาพัฒนาอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐ ท่าน


๑. คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ สมัยที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘
๒. ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา สมัยที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘ -๒๕๓๐
๓. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน สมัยที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒
๔. นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท สมัยที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔
๕. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สมัยที่ ๑๘-๑๙ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๓
๖. นางยุวดี นิ่มสมบุญ สมัยที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖
๗. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมัยที่ ๒๑-๒๒ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๒
๘. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สมัยที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
๙. นางสุพัฒนา อาทรไผท สมัยที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
๑๐. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ สมัยที่ ๒๕-๒๖ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔

สมาชิกวิสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๑ สมาคม


๑. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
๒. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง
๓. สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดสุรินทร์
๕. ชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
๖. สมาคมหมอลำ จังหวัดขอนแก่น
๗. คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์ จังหวัดนราธิวาส
๙. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์ จังหวัดปัตตานี
๑๐. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์ จังหวัดยะลา
๑๑. สมาคมสงเคราะห์สตรีอาสาพัฒนาอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สมาชิกวิสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ สมาคม


๑. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
๒. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
๓. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
๔. ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย - จีน