ในปัจจุบันสภาสตรีฯ มีสมาชิก ดังต่อไปนี้

 • ๑. สมาชิกสามัญ จำนวน ๑๙๗ องค์กร
 • ๒. สมาชิกวิสามัญ จำนวน ๑๔ องค์กร
 • ๓. สมาชิกสมทบ จำนวน ๘๑๔ คน (ณ วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๘)
 • ๔. สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๓ ท่าน
 •     ๑.) ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช สมัยที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐-๑๕๒๒
 •     ๒.) คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร สมัยที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔
 •     ๓.) คุณหญิงอรวรรณ ฟูตระกูล สมัยที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๖
 •     ๔.) นางประพักตร์ สกุลรัตนะ สมัยที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
 •     ๕.) คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ สมัยที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘
 •     ๖.) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน สมัยที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒
 •     ๗.) นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท สมัยที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔
 •     ๘.) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร สมัยที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๗
 •     ๙.) พันเอกพิเศษหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สมัยที่ ๑๘-๑๙ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๓
 •     ๑๐.) นางยุวดี นิ่มสมบุญ สมัยที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖
 •     ๑๑.) นางเยาวเรศ ชินวัตร สมัยที่ ๒๑-๒๒ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๒
 •     ๑๒.) คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สมัยที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
 •     ๑๓.) นางสุพัฒนา อาทรไผท สมัยที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘
กรุงเทพมหานคร รวม ๖๐ สมาคม (สามัญ ๕๕ สมาคม,วิสามัญ ๔ สมาคม)

สมาชิกสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕ สมาคม

 • ๑. สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ๒. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๓. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๔. ศรีสุริโยทัยสมาคม
 • ๕. ศรีอยุธยาสมาคม
 • ๖. สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ๗. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้
 • ๘. สมาคมศิษย์วจนคาม – เซนต์ปอลคอนแวนต์
 • ๙. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา
 • ๑๐. สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
 • ๑๑. สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนต์
 • ๑๒. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๓. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๑๔. สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
 • ๑๕. สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
 • ๑๖. สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม
 • ๑๗. สตรีวัดระฆังสมาคม
 • ๑๘. สตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๑๙. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒๐. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒๑. สมาคมช่างเสื้อสตรีไทย
 • ๒๒. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒๓. สมาคมผู้ประกอบการสตรี
 • ๒๔. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 • ๒๕. สมาคมพยาบาลทหารบก
 • ๒๖. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ๒๗. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๒๘. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๒๙. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๓๐. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
 • ๓๑. สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
 • ๓๒. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • ๓๓. สมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร
 • ๓๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๓๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • ๓๖. สมาคมซอนต้า กรุงเทพฯ
 • ๓๗. สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๓๘. มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์
 • ๓๙. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๔๐. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • ๔๑. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
 • ๔๒. สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
 • ๔๓. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
 • ๔๔. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
 • ๔๕. สมาคมสตรีชาวนาไทย
 • ๔๖. สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
 • ๔๗. สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
 • ๔๘. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๔๙. สมาคมสตรีเพื่อสตรี
 • ๕๐. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ๕๑. สมาคมสตรีสัมพันธ์
 • ๕๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • ๕๓. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • ๕๔. สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
 • ๕๕. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาชิกวิสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ สมาคม

 • ๑. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
 • ๒. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
 • ๓. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
 • ๔. ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย - จีน
สมาชิกส่วนภูมิภาค รวม ๑๕๒ สมาคม (สามัญ ๑๔๒ สมาคม,วิสามัญ ๑๐ สมาคม)

สมาชิกสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๒ สมาคม

 • ๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี
 • ๒. สมาคมศิษย์เก่าสตรีนนท์
 • ๓. สมาคมสตรีนนทบุรี
 • ๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี
 • ๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมนนท์
 • ๖. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๙. สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
 • ๑๐. สมาคมพัฒนาสตรีสมุทรปราการ
 • ๑๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
 • ๑๒. สมาคมสตรีสมุทรปราการ
 • ๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอ่างทอง
 • ๑๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท
 • ๑๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงลพบุรี
 • ๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี
 • ๑๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี
 • ๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ๑๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี
 • ๒๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี
 • ๒๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ๒๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ๒๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชลบุรี
 • ๒๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดชลบุรี
 • ๒๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตราด
 • ๒๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี
 • ๒๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง
 • ๒๘. สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟระยอง
 • ๒๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระแก้ว
 • ๓๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
 • ๓๑. สมาคมแม่บ้านท่าม่วง
 • ๓๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกาญจนบุรี
 • ๓๓. สมาคมสตรีนครปฐม
 • ๓๔. สมาคมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
 • ๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดราชบุรี
 • ๓๖. สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรสาคร
 • ๓๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ๓๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสมุทรสงคราม
 • ๓๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
 • ๔๐. สมาคมสตรีชัยภูมิ
 • ๔๑. สมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา
 • ๔๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครราชสีมา
 • ๔๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา
 • ๔๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์
 • ๔๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
 • ๔๖. สมาคมศิษย์เก่าผดุงนารี
 • ๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดมหาสารคาม
 • ๔๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมหาสารคาม
 • ๔๙. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ
 • ๕๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
 • ๕๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์
 • ๕๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น
 • ๕๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น
 • ๕๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
 • ๕๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย
 • ๕๖. สมาคมสตรีอาสามัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
 • ๕๗. สมาคมสตรีสกลนคร
 • ๕๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดหนองคาย
 • ๕๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดหนองคาย
 • ๖๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย
 • ๖๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองคาย
 • ๖๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
 • ๖๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
 • ๖๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
 • ๖๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี
 • ๖๖. สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ๖๗. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี
 • ๖๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๗๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๗๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ๗๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก
 • ๗๓. สมาคมสตรีมุกดาหาร
 • ๗๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
 • ๗๕. สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
 • ๗๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
 • ๗๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ๗๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ๗๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ร้อยเอ็ด
 • ๘๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ๘๑. นารีนุกูลสมาคม
 • ๘๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนเขต ๓
 • ๘๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • ๘๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุบลราชธานี
 • ๘๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี
 • ๘๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชร
 • ๘๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงตาก
 • ๘๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์
 • ๘๙. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์
 • ๙๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุโขทัย
 • ๙๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
 • ๙๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
 • ๙๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี
 • ๙๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดน่าน
 • ๙๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงพิจิตร
 • ๙๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก
 • ๙๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก
 • ๙๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก
 • ๙๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ๑๐๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงเพชรบูรณ์
 • ๑๐๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
 • ๑๐๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่
 • ๑๐๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-แพร่
 • ๑๐๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ๑๐๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ๑๐๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย
 • ๑๐๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย
 • ๑๐๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
 • ๑๐๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่
 • ๑๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่
 • ๑๑๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
 • ๑๑๒. สตรีนครเชียงใหม่
 • ๑๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา
 • ๑๑๔. สมาคมสตรีศรีงำเมือง
 • ๑๑๕. สมาคมสตรีนครลำปาง
 • ๑๑๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง
 • ๑๑๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
 • ๑๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
 • ๑๑๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน
 • ๑๒๐. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่
 • ๑๒๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
 • ๑๒๒. สมาคมสตรีจังหวัดชุมพร
 • ๑๒๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
 • ๑๒๔. สมาคมสตรีนครศรีธรรมราช
 • ๑๒๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงา
 • ๑๒๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ภูเก็ต
 • ๑๒๗. สมาคมสตรีภูเก็ต
 • ๑๒๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
 • ๑๒๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง
 • ๑๓๐. สมาคมสตรีระนอง
 • ๑๓๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ๑๓๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตรัง
 • ๑๓๓. สมาคมสตรีนราธิวาส
 • ๑๓๔. สมาคมสตรีจังหวัดปัตตานี
 • ๑๓๕. สมาคมสตรีพัทลุง
 • ๑๓๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดยะลา
 • ๑๓๗. สมาคมสตรีจังหวัดสงขลา
 • ๑๓๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
 • ๑๓๙. สมาคมสตรีประสานมิตร จังหวัดสงขลา
 • ๑๔๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสงขลา
 • ๑๔๑. สมาคมสตรีอนุรักษ์และพัฒนาสงขลา
 • ๑๔๒. สมาคมสตรีจังหวัดสตูล

สมาชิกวิสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ สมาคม

 • ๑. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
 • ๒. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง
 • ๓. สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
 • ๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์
 • ๕. สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
 • ๖. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์
 • ๗. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ๘. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส
 • ๙. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดปัตตานี
 • ๑๐. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดยะลา