สมาชิกสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๕ สมาคม


๑. สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔. ศรีสุริโยทัยสมาคม
๕. ศรีอยุธยาสมาคม
๖. สมาคมศิษย์เก่าการเรือน - สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. สมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้
๘. สมาคมศิษย์วจนคาม – เซนต์ปอลคอนแวนต์
๙. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา
๑๐. สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
๑๑. สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนต์
๑๒. สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๓. สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๔. สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา
๑๕. สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์
๑๖. สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม
๑๗. สตรีวัดระฆังสมาคม
๑๘. สตรีวิทยาสมาคม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๙. สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๐. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๑. สมาคมช่างเสื้อสตรีไทย
๒๒. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๓. สมาคมผู้ประกอบการสตรี
๒๔. สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
๒๕. สมาคมพยาบาลทหารบก
๒๖. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๒๗. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๒๘. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๙. สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓๐. สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
๓๑. สมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย
๓๒. สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๓๓. สมาคมสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักร
๓๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๓๖. สมาคมซอนต้า กรุงเทพฯ
๓๗. สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓๘. มูลนิธิหญิงไทยสัมพันธ์
๓๙. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔๐. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
๔๑. สมาคมแม่บ้านตำรวจ
๔๒. สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย
๔๓. สหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย
๔๔. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
๔๕. สมาคมสตรีชาวนาไทย
๔๖. สมาคมสตรีไทยคาทอลิก
๔๗. สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
๔๘. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๔๙. สมาคมสตรีเพื่อสตรี
๕๐. สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑. สมาคมสตรีสัมพันธ์
๕๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๕๓. สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
๕๔. สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย
๕๕. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาชิกสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๔๒ สมาคม


๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี
๒. สมาคมศิษย์เก่าสตรีนนท์
๓. สมาคมสตรีนนทบุรี
๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดปทุมธานี
๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - ปทุมนนท์
๖. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙. สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ
๑๐. สมาคมพัฒนาสตรีสมุทรปราการ
๑๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรปราการ
๑๒. สมาคมสตรีสมุทรปราการ
๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอ่างทอง
๑๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงชัยนาท
๑๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงลพบุรี
๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรี
๑๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดจันทบุรี
๒๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี
๒๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดชลบุรี
๒๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดชลบุรี
๒๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตราด
๒๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจังหวัดปราจีนบุรี
๒๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยอง
๒๘. สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟระยอง
๒๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระแก้ว
๓๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
๓๑. สมาคมแม่บ้านท่าม่วง
๓๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกาญจนบุรี
๓๓. สมาคมสตรีนครปฐม
๓๔. สมาคมส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี
๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดราชบุรี
๓๖. สมาคมสตรีจังหวัดสมุทรสาคร
๓๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสมุทรสงคราม
๓๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
๔๐. สมาคมสตรีชัยภูมิ
๔๑. สมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา
๔๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครราชสีมา
๔๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา
๔๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์
๔๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
๔๖. สมาคมศิษย์เก่าผดุงนารี
๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดมหาสารคาม
๔๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพมหาสารคาม
๔๙. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ
๕๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
๕๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุรินทร์
๕๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงขอนแก่น
๕๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น
๕๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น
๕๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเลย
๕๖. สมาคมสตรีอาสามัครรักษาดินแดนจังหวัดเลย
๕๗. สมาคมสตรีสกลนคร
๕๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดหนองคาย
๕๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดหนองคาย
๖๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดหนองคาย
๖๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองคาย
๖๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
๖๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
๖๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
๖๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี
๖๖. สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๖๗. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี
๖๘. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกาฬสินธุ์
๗๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
๗๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์
๗๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก
๗๓. สมาคมสตรีมุกดาหาร
๗๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๗๕. สมาคมสตรีจังหวัดยโสธร
๗๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดยโสธร
๗๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
๗๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
๗๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ร้อยเอ็ด
๘๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
๘๑. นารีนุกูลสมาคม
๘๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนเขต ๓
๘๓. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
๘๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงอุบลราชธานี
๘๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี
๘๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงกำแพงเพชร
๘๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงตาก
๘๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดนครสวรรค์
๘๙. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์
๙๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุโขทัย
๙๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
๙๒. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
๙๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุทัยธานี
๙๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดน่าน
๙๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงพิจิตร
๙๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก
๙๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลก
๙๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก
๙๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงเพชรบูรณ์
๑๐๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
๑๐๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดแพร่
๑๐๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-แพร่
๑๐๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐๕. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
๑๐๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย
๑๐๗. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย
๑๐๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย
๑๐๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่
๑๑๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่
๑๑๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
๑๑๒. สตรีนครเชียงใหม่
๑๑๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพะเยา
๑๑๔. สมาคมสตรีศรีงำเมือง
๑๑๕. สมาคมสตรีนครลำปาง
๑๑๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำปาง
๑๑๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
๑๑๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีจามเทวีศรีหริภุญไชย จังหวัดลำพูน
๑๑๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ลำพูน
๑๒๐. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่
๑๒๑. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
๑๒๒. สมาคมสตรีจังหวัดชุมพร
๑๒๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชุมพร
๑๒๔. สมาคมสตรีนครศรีธรรมราช
๑๒๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพังงา
๑๒๖. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ภูเก็ต
๑๒๗. สมาคมสตรีภูเก็ต
๑๒๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต
๑๒๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดระนอง
๑๓๐. สมาคมสตรีระนอง
๑๓๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดตรัง
๑๓๓. สมาคมสตรีนราธิวาส
๑๓๔. สมาคมสตรีจังหวัดปัตตานี
๑๓๕. สมาคมสตรีพัทลุง
๑๓๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดยะลา
๑๓๗. สมาคมสตรีจังหวัดสงขลา
๑๓๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา
๑๓๙. สมาคมสตรีประสานมิตร จังหวัดสงขลา
๑๔๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสงขลา
๑๔๑. สมาคมสตรีอนุรักษ์และพัฒนาสงขลา
๑๔๒. สมาคมสตรีจังหวัดสตูล

สมาชิกวิสามัญ จำนวน ๑๔ องค์กร


๑. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
๒. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
๓. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
๔. ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย - จีน
๕. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
๖. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง
๗. สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
๘. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์
๙. สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
๑๐. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์
๑๑. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส
๑๓. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดปัตตานี
๑๔. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดยะลา

สมาชิกกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๓ ท่าน


๑. ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช สมัยที่ ๑๐ พ.ศ.๒๕๒๐-๑๕๒๒
๒. คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร สมัยที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔
๓. คุณหญิงอรวรรณ ฟูตระกูล สมัยที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๖
๔. นางประพักตร์ สกุลรัตนะ สมัยที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๒๘
๕. คุณหญิงวรรณี วิทยะสิรินันท์ สมัยที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘
๖. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน สมัยที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒
๗. นางเรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท สมัยที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๔
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร สมัยที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๗
๙. พันเอกพิเศษหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ สมัยที่ ๑๘-๑๙ พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๓
๑๐. นางยุวดี นิ่มสมบุญ สมัยที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๖
๑๑. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมัยที่ ๒๑-๒๒ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๒
๑๒. คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สมัยที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
๑๓. นางสุพัฒนา อาทรไผท สมัยที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

สมาชิกวิสามัญส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ สมาคม


๑. กลุ่มสตรีกาญจนบุรี
๒. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนามแดง
๓. สมาคมส่งเสริมผ้าไทย จังหวัดมหาสารคาม
๔. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์
๕. สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
๖. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์
๗. คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส
๙. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดปัตตานี
๑๐. ชมรมกลุ่มแม่บ้านมุสลิมะห์จังหวัดยะลา

สมาชิกวิสามัญ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ สมาคม


๑. สโมสรไลออนส์พระนั่งเกล้า กรุงเทพฯ
๒. ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สำนักการแพทย์
๓. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร
๔. ฝ่ายสตรีหอการค้าไทย - จีน