๖๗๔. นายกสมาคม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิก ๔๐ คน เช้าร่วมรำบวงสรวง ถวายกตัญญูตาสักการะ เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ประจำปี ๒๕๖๔ อย่างยิ่งใหญ่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกจำนวน ๔๐  คน ร่วมรำบวงสรวงถวายกตัญญูตาสักการะ เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม)ประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ, กลุ่มแม่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน รวมถึง สมาคมสตรีที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงจัดให้มีการรำบวงสรวง ๗ วัน ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเฉลี่ยจำนวนผู้แสดงกว่า ๔,๔๑๗ คน ให้เหลือวันละประมาณ ๘๐๐ คน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

            ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ  กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ถือปฏิบัติเข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีหรือ คุณย่าโม ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวนครราชสีมา และคนไทยทั่วประเทศในความกล้าหาญของสตรีท่านหนึ่งที่มีพลังเข้มแข็ง ในการรวบรวมคนไทยสู้รบเพื่อกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกราน ด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง และกล้าหาญ กระทั่งได้รับชัยชนะ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งแต่งชุดไทย บรมพิมาน สีน้ำเงิน คาดสไบทอง หล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว รำบวงสรวงถวายกตัญญูตาสักการะท่านย่า อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสตรีชาวโคราชทุกคน ได้มีความตั้งใจฝึกซ้อม ใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน และศิลปะพื้นบ้าน แบ่งเป็น ๔ ช่วง ประกอบด้วย กระบวนท่ารำออกด้วยเพลงมอญพิมาย มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจ, การรำตีบทเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยเพลงลมพัดชายเขา, การรำตีบทเพลงทำนองสรภัญญะ เพื่อสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และท่ารำประกอบกับท่วงทำนองเพลงพื้นบ้าน แสดงถึงการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน ถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ

ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ  กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ที่รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะเมื่อปี  ๒๓๖๙  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารี และชาวนครราชสีมา จึงร่วมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น บริเวณหน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ แล้วนำอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ โดยได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

รายงาน ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

ดาวน์โหลด