๑๗๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ พร้อม สมาชิกสมทบ เข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเชิญชวนองค์กรสมาชิกพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ  ประกอบด้วย ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ  รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมชมและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์"  โดยนางวิไลวรรณ  ลายถมยา  ผู้ช่วยงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น ๕ ชั้น  ประกอบด้วยชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน ชั้นที่ ๒ แม่งาน  ชั้นที่ ๓ แม่ลาย  ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคมถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น.  ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดนิทรรศการ แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น ๕ ชั้น พอสรุปได้สังเขป ดังนี้

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ ๒ แม่งาน

พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย

เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่างๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย

รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม ๘ ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น

ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์

"แม่" คือ สตรีผู้ให้กำเนิด "ศรี" คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง "ศิลป์" ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว "แม่ศรีศิลป์" หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

หลังจากชมนิทรรศการนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์"  ครบทุกชั้นแล้ว ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  และคณะ ได้ร่วมกันสนับสนุนสินค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ร่วมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในพระราชกิจต่าง ๆ เพื่อราษฎร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นความรัก และความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ขอเชิญชวนนายกองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และสมาชิก รวมถึงภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคมถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (ปิดทุกวันพุธ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)  ซึ่งมีคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะแขนงนี้ ทั้งยังแสดงถึงพระวิริยอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพในพระราชกิจต่าง ๆ เพื่อราษฎร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นความรักและความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนด้วยจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและคณะ โดยบุคคลทั่วไปเสียค่าบัตรเข้าชมคนละ ๕๐ บาท ส่วนนิสิต/นักศึกษาไม่เสียค่าบัตรเข้าชม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดนำชม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. ๐๒-๒๘๑๕๓๐ ๑ หรือ อีเมล์ info@queengallery.org

 

► คลิ๊กที่นี้เพื่อดูและดาวน์โหลดภาพข่าวนี้เพิ่มเติม