๓๑๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายสาธารณสุข ยิ้มปลื้ม หายเหนื่อย เสียงตอบรับจากใบประเมินผล ดีมากทุกใบ ของผู้เข้าอบรม ขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

 วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์  วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  เป็นประธานเปิดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน”  หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยมี นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน   และมีนางพวงทอง ตันวงษ์วาน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำคณะวิทยากรโรงพยาบาลศิริราช  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน  บรรยายหัวข้อเรื่อง“ ผู้สูงวัยสายสตรอง คัดกรองป้องกันดูแลโรค”  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์  ประกอบด้วย คณะกรรมการจากฝ่ายวิชาการ จากฝ่ายสาธารณสุข สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  อีก จำนวน ๑๐ ท่าน รวมจำนวน ทั้งสิ้น  ๗๐ คน

                สำหรับการบรรยายในวันนี้ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช   จำนวน ๓ ท่าน  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ได้ให้ความรู้ เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งแนะนำการตรวจหามะเร็งเต้านม การสังเกตความผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันได้ หรือที่สำคัญการ  มีสติ สามารถช่วยชีวิตตนเองได้  หรือ คนรอบข้างในยามฉุกเฉิน ให้รอดปลอดภัยได้  หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้อีกด้วย

                ทั้งนี้  ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลศิริราช  แนะนำ กรณีพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

 

เรียบเรียงข่าว :  ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ผ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

 

ดาวน์โหลด