๒๘๕. ตรวจผลรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้คือ

รางวัลที่ 1 หมายเลข   76196

รางวัลที่ 2 หมายเลข 17373   31207     57891

รางวัลที่ 3 หมายเลข 08474 /  15326 / 29580 / 50646  /   54139 / 14589 / 16435/  45758                                                                     50804    / 75728

รางวัลที่ 4 หมายเลข 06729 / 09975/   37121 /70657 /77989  /07095 19864  /48962 / 77284 /81204

รางวัลที่ 5 หมายเลข 16123/37589/66120/76644/94492/28892/51582/70269/82563/99383

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

หมายเลข 0535/3323/3468/6502/8027

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมายเลข 515

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 61

เงื่อนไขการรับรางวัล  ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธ์รับรางวัลได้ รับรางวัลภายใน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แยกขัตติยานี แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์  ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ หลังพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด