๓๘๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน และชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อสายธารแห่งการให้ ดังคำที่ว่า “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดี พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน  นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนจากส่วนกลาง มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน ๓๕,๐๐๐ ชิ้น โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

“ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)”

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สำหรับในส่วนของการป้องกันโรคติดเชื้อดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพ ผลิตหน้ากากอนามัยทำจากผ้าที่สามารถใช้แล้วนำมาซักได้อีกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๐ วัน ซึ่งจากข้อมูลการผลิต

โดย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้มือที่ไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้า แยกกินอาหารชุดของตัวเองไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน กินอาหารปลุกสุกใหม่ ออกกำลังกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการเข้าฝูงชน อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าเมื่ออยู่ในที่คนแออัด หลีกเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น งดจับมือหรือสัมผัสสวมกอด ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่น ๑ – ๒ เมตร หากมีอาการไอ จาม ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง สังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาขึ้นไป มีอาการไอแห้ง หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ หรือโทร ๑๖๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกลุ่มอาชีพ ผลิตหน้ากากอนามัยทำจากผ้าที่ดำเนินการผลิตทั้งสิ้น ๔,๓๒๒ กลุ่ม/ราย จำหน่ายได้ทั้งสิ้น ๑,๖๕๓,๗๔ ชิ้น มีรายได้มากกว่า ๒๒ ล้านบาท นอกจากการผลิตเพื่อจำหน่ายดังกล่าวแล้ว กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ส่งเสริมให้กลุ่มฯ มีการผลิตเพื่อบริจาคแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในภาวะวิกฤต สำหรับการบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับสภากาชาดไทยในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เชิญชวนและรับบริจาคมาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลจาก ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนจังหวัดที่ร่วมบริจาคทั้งสิ้น ๗๖ จังหวัด ซึ่งหน้ากากอนามัยที่บริจาคให้กับสภากาชาดไทยในครั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้นำไปใช้ในกิจการของสภากาชาดไทยในโอกาสต่อไป นับเป็นการต่อสายธารแห่งการให้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญของสภากาชาดไทย ดังคำที่ว่า

“กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว: กรมการพัฒนาชุมชน สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร   สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด