๖๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.  
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีอุปนายกสมาคมฯ  นางเกษราภรณ์  คุณานุวัฒน์ชัยเดช  นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์  นางกันยา ปัญญา กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมนำชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย  ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ
จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันเดียวกัน
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เข้าร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ 
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีสำคัญ ที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน โดยพระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พระสิงห์” ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘ โดยกษัตริย์ลักกา ๓ พระองค์และพระอรหันต์ ๒๐ รูป ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระพุทธสิหิงค์ได้เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ และได้เข้ามาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จึงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้ากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ 
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ