๖๔. สายปัญญาสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อย่างพร้อมเพรียงกัน
๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ที่ อาคารพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ โรงเรียนสายปัญญาฯนางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  กล่าวว่า “ คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ  ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสายปัญญาสมาคม ชุดใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๖๘)เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมครบวาระ โดยกำหนดให้มี ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายปัญญาฯ  

            นางทัศนีย์ จันทร์เรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมวันนี้ คณะกรรมการ สายปัญญาสมาคมฯ  ได้เตรียมความพร้อม ตามระเบียบวาระการประชุมต่าง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสายปัญญาสมาคมเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เลขาธิการ นางดลจิตต์ ถาวรศักดิ์ โทร ๐๘๑-๗๕๐-๐๐๗๗ นอกจากนี้ กรณี สมาชิกฯ ที่ไม่สะดวก ในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ โปรแกรมซูม (Zoom Meeting) อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน” นางทัศนีย์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

รายงานข่าว: สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด