๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.
- นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  คือวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทั้งนี้ จึงกำหนดให้วันที่ ๔  พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันฉัตรมงคล"

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ