๑๔๗. สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดเต็ม "อบรม หลักสูตรขั้นต้น-ขั้นกลาง”ดึงศักยภาพสตรีจิตอาสา” ขานรับนโยบาย ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ พร้อมเป็นกองหนุนให้ฝ่ายทหารในการทำงานเพื่อสังคม
๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตร ขั้นต้น-ขั้นกลาง”
โดยมี ดร.อัจฉรา พรสีมา  ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๕ คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให้ผู้ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมพร้อมอุทิศตน ด้วยจิตอาสา ร่วมเป็นกองหนุนให้ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ดร.อัจฉรา พรสีมา ในฐานะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ กล่าวว่า “สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละจังหวัดเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  ขานรับนโยบาย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  สมัยที่ ๒๗ ในการส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี รวมทั้ง นโยบายการการนำเทคโนโลยี มาใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้จัดให้มีในหลักสูตรการอบรม อีกทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการและสมาชิก ร่วมกันคิด พัฒนา นวัตกรรมของสตรี ในการอบรมด้วย  ดังนั้นการอบรม รวม ๕ วัน ๔ คืน  จึงเป็นการดึงศักยภาพสตรี ที่ตั้งใจสมัครเป็นสมาชิก ส.อ.ร.ด.จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย จากจังหวัดหนองคาย สกลนคร มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น  นครราชสีมากาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือสังคม ได้มีความภาคภูมิใจ ในการเสียสละเวลาอันมีค่า ได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ พันตรีวีระยุทธ รักศิลป์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ ทหารสูงสุด ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มอบหมายพันเอกจิรัฎฐ์ช่วงฉ่ำ เสนาธิการกองพลทหารราบ พันเอกสมภพ ถาระเวช
พันตรีณัฐวุฒิ  คัมภีรานนท์ให้การต้อนรับ และสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ ตาม หลักสูตร ของการเป็นสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยมีรองประธานกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์ของสมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันณวดี จำนวน ๓  คน เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรม ประกอบด้วย
นางวิรัชดา อินทรแพทย์
นางสาวเตือนใจ เกราะกระโทก
นางเพทาย ผกาวรรณ
นอกจากนี้ มีนายกสมาคม ประกอบด้วย ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิรินายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาดร.ประภาจิตศรีสว่างวัฒนานายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อีกด้วย

รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ