ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

 

จาก นางอังคณา นีละไพจิตร

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประธานคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ