สภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ใช้ชื่อย่อว่า ส.ส.ช. และชื่อภาษาอังกฤษว่า The National Council of Women of Thailand อักษรย่อว่า NCWT สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสภาสตรีแห่งชาติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔ สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเป็นองค์กร สมาชิกของสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นสมาชิกสมาพันธ์สตรีอาเซียน (ACWO) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และเป็นที่ปรึกษาของสภาเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ (UN ECOSOC) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔