สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก เนื่องในการจัดงานกาชาด ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก เนื่องในการจัดงานกาชาด ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมหารือเตรียมการ ประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมหารือเตรียมการ ประกวดขบวนแห่รถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบกองทุนการศึกษาเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
สมทบกองทุนการศึกษาเด็กยากไร้ “มูลนิธิเทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ” จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ คัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที-เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ คัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที-เครือข่ายระดับสากล
เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานฉลอง ๖๐ ปี สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธาน คุณศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล และพันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการอำนวยการ ร่วมงานฉลอง ๖๐ ปี...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ...

สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ คัดเลือกสตรีดีเด่นในเวที-เครือข่ายระดับสากล เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑) ร่วมกับ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเห็นชอบให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่น ในเวที/เครือข่ายระดับสากล...

สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านมนังคศิลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยรักพระเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๑) มอบหมายให้คณะกรรมการสมาชิกสมทบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีคุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานกรรมการสมาชิกสมทบ เป็นประธานจัดงาน ...

สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านบำรุงสภากาชาดไทย

สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านบำรุงสภากาชาดไทย