๒๒๖ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารกลางวันเลี้ยงผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอาหารกลางวันให้ผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการ บางปะกง ถวายเป็นพระราชกุศล โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม โดยมีนางอุไร คุณานันทกุล อุปนายกสมาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ และมีคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมีผู้พิการ ๓๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน
ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ ได้นำเสื้อเหลือง แพมเพอร์ส ข้าวสาร ผ้าขนหนู ทิชชู แชมพู ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน น้ำมันพืช ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มามอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๕. ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้ารับการอบรม"วินัยทางการเงิน"

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐~๑๒.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ ไปร่วมอบรม“วินัยทางการเงิน” ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี โดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่มวลสมาชิกองค์กรต่างๆประมาณ ๒๐๐ ท่าน ทำให้ได้รับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จัดที่ห้องอุดรดุษฎี เจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๔. ข่าวจากองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ : ๓ สมาคมจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นรองประธาน นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอีกหลายท่าน ผลการประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางกาญจนา สุวรรณวิจิตร เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อาคาร ๒ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ สมาคมจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๓. ข่าวจากองค์กรสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพล สามเณร จำนวน ๙๗ รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ ๖ รอบ ๗๒ พรร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ได้เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพล สามเณร จำนวน ๙๗ รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานโดย พาณิชย์ จังหวัด นครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และกระทรวงพลังงานจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสำโรง ตำบล ต้นสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมดีงาม ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้ง บรรพบุรุษ รวมทั้งการแต่งกาย อัตลักษณ์ผืนผ้าประจำจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธี โดย พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเหล่าข้าราชการตำรวจทุกอำเภอและแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ได้รับฟังโอวาทและอำนวยพรจาก พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีที่ดีงามของไทย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนะธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๑. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล เป็นบุคคลที่ปฎิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ทุ่มเทเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนในสังคมต่อไป โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

สืบเนื่องจาก สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "เรียนสู่ความเป็นเลิศ และหรือเรียนสู่ความมั่นคงของชีวิต ตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข” บนฐาน "จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน"

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๒๒๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสในองค์กรและนางอรพรรณ ปัญโญใหญ่ประธานฝ่ายวัฒนธรรม ประเพณี ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกรดน้ำดำหัวนายกสมาคมและอุปนายกสมาคม ตามประเพณีปีใหม่เมือง พร้อมอวยพรและขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน มีกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะจะหน่ายพวงมาลัยเพื่อเลือกนักร้องในดวงใจร้องเพลงเพราะและรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ในโอกาสวันปีใหม่เมือง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกมาร่วมงานจำนวนมาก ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงขาว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๙. ๓ สมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓ สมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ และสมาคมสตรีนนทบุรี นายกทั้ง3สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงด้วยการฝึกอาชีพในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี โดยนำวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงได้ทำผลิตภัณฑ์ อาทิ กระเป๋า กระเป๋าเป้ เสื้อซับในสตรี เสื้อชั้นในสตรีสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม รวมทั้งช่วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในโครงการผู้หญิงช่วยผู้หญิง ที่เป็นมะเร็งเต้านม โดย ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ฝึกฯ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฝึกอาชีพ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้มีรายได้และมีเงินเก็บออมไว้ใช้เป็นทุนประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ และช่วยสร้างโอกาสในการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ให้กลับไปทำซ้ำอีก

รายงานข่าว : สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดนนทบุรี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ปทุมนนท์ และสมาคมสตรีนนทบุรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๘. สมาคมสตรีนักธุรณกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม ได้ร่วมทำบุญในโครงการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ณ วัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรณกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติใน "พระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว แต่งตัวผ้าเมือง" ในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดพิธี "สระเกล้าดำหัว แต่งตั๋วผ้าเมือง" เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประธานพิธีได้สรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวต้อนรับผู้อาวุโสในงานและรดน้ำดำหัว โดยมีเจ้ารัตนา ทิพยเดช ณ เชียงใหม่ เจ้าวันเพ็น ณ เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้อาวุโสของสมาคม ฯ และพ่อครู แม่ครู ช่างฟ้อนอัตลักษณ์เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ของสมาคมฯ ที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสิริมงคล ณ คุ้มเวียงยอง ถนนเลียบคันคลองชล ประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ทางฝ่ายศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของสมาคมฯได้จัดให้มีการแห่ขบวนเครื่องสักการะคัวดำหัว และการฟ้อนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่โดยช่างฟ้อนจิตอาสาของสมาคมฯและฟ้อนทิพย์เกสรบุปผาราชินี ในงานพิธีดังกล่าวด้วย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ