๗๘. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมเยาวชนเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่วัยรุ่น สร้างแรงบันดาลใจ ค้นศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเอง พลักดันความคิด พลังสร้างสรรค์ นำ คุณธรรมจริยธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๒๐ น. ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะนายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง”การเตรียมตัว เตรียมใจเข้าสู่วัยรุ่น” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๓๒๗ คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ผู้ชำนาญการทางด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียน ที่เพิ่งเข้าศึกษาใหม่ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น อย่างมีความสุข สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ให้ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเอง ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการเป็นในอนาคต โดย พลักดันความคิด พลังสร้างสรรค์ ปลูกฝั่งความคิดในการนำ คุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม สามารถรักษาตัว รักษาชาติบ้านเมือง ให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงสืบไป

นางสาวสุนันท์ โชคดารา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ การจัดอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรได้ให้นักเรียนฝึกการทำกิจกรรม การเป็นผู้รับฟังที่ดี และให้คำปรึกษา ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังฝึกให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง และวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นๆ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างความฝัน ตั้งเป้าหมายในอนาคตของตัวเองอีกด้วย เบจมราชาลัยสมาคมฯจัดการอบรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปีเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่จะเปลี่ยนหัวข้อการให้ความรู้ไปตามความเป็นไปของเหตุการณ์กระแสสังคมในปีนั้นๆ”

รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมสืบสานประเพณี​“ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล”

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย อุปนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมือง ณ วัด​เจดีย์​หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล

ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์โดยสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๖. นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรองค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมขับเคลื่อนผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ในเทศกาลเมืองครามสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางอรทัย ประทุมรัตน์ นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรองค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกเข้าร่วมงาน เทศกาลเมืองครามสกลนคร (KRAM &CRAFT SAKON FESTIVAL) นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี และมีกรรมการสมาคมสตรีสกลนคร ร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ กับนางแบบมืออาชีพ ประกอบด้วย นางสาวมาริษา พลธิราช รองนางสาวไทยอันดับ ๑ ปี ๒๕๖๖ และนางสาวชมพูนุช แน่นอุดร มิสแกรนด์และรองมิสแกรนด์สกลนคร ปี ๒๕๖๖ ภายในงาน มีการเขียนครามลงบนแผ่นกระดาษ ด้วยคำว่า "ครามสกลนคร" ที่เป็นสัญลักษณ์ของ "นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งความธรรมชาติ " ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับการประกาศรับรองจากสภาหัตถศิลป์โลก (World Crafts Concil) ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นางอรทัย ประทุมรัตน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีสกลนคร ขอเชิญชวนให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครร่วมกันสนับสนุนสินค้า ผ้าย้อมครามสกลนคร ส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ให้ชุมชนและช่วยกันบอกต่อไปถึงจังหวัดใกล้เคียง มาเที่ยวงานเทศกาลเมืองครามสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีการออกร้านผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์จากคราม การออกบูทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ๓ มหาลัยในจังหวัดสกลนคร อาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชมลคลอีสานวิทยาเขตอำเภอพังโคนมาบรรยายเรื่องครามและผ้าย้อมครามในอุตสาหกรรมสิ่งทอกับการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจและหัวข้ออื่น ๆ ที่สำคัญอันจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธรุกิจของตนต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีสกลนคร
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๗๕. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการอบรมประดิษฐ์สวยดอกไม้ ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีโบราณ

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอบรมการประดิษฐ์สวยดอก (กรวยดอกไม้) จากใบตองสด ๓ รูปแบบ (ปากนกแก้ว,หูช้าง,หัวนาค ) แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยมีคุณเกศสุภีย์ พิธุพันธุ์ ประธานฝ่ายพัฒนาสตรี นำคณะวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และทีมงาน มาให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำกรวยดอกไม้ที่ประดิษฐ์ไปสักการะบูชาใส่ขันดอก ณ วัดเจดีย์หลวงอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพ / ข่าว: นางสาวรัศนี นามวงศ์ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมประเพณีโบราณ “ ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล  ”  สร้างความมั่งคั่ง เป็นสิริมงคลกับชีวิต ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเช

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่และ นำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และนำประชาชน นักท่องเที่ยว พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นวันแรก และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล

นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร กล่าวว่า “ การบูชาเสาอินทขิล มีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในประเพณีบูชาเสาอินทขิลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดฝนตกแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ 

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เป็นประเพณีล้านนาโบราณเ พื่อให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล   โดยอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะบันดาลให้ฝนตก  สร้างขวัญ กำลังใจให้ชาวบ้าน เกษตรกร และเป็นมงคลแห่งชีวิต “ นางกุสุมาล กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : นางสาวรัศนี นามวงศ์ 

งานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

๗๓. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดมิติใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและพัฒนาอาชีพสตรี สตรีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สตรีลาว เวียดนาม ปลื้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

​วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๕- ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ใน “โครงการศึกษาดูงานสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ณ จังหวัดมุกดาหาร –ลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและการพัฒนาอาชีพสตรี ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดและนายกสภาสตรีมุกดาหาร องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
​ในการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านภู ชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง ศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP เยี่ยมชมบ้านมุกดา ณ จวนผู้ว่า (หลังเก่า) พร้อมกันนั้นทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของแต่ละภาคในความเป็นเอกลักษณ์-อัตตลักษณ์ นอกจากนั้นได้ร่วมประชุมพร้อมกันกับนายกสมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม ใน "โครงการสัมมนาสมาคมสตรีมุกดาหาร - สมาคมสตรีนครเชียงใหม่" ชมการแสดงของภาคเหนือ อีสาน และเวียดนาม จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม
​นอกจากนั้นทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าสักการะวัดพระธาตุพนมพระบรมธาตุ และได้ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน บูชาพระยาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แห่งเกาะกะเบา เยี่ยมชมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหาร และได้เดินทางยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาชนลาว และสักการะพระธาตุอิงฮัง เยี่ยมชมตลาดสิงคโปร์ ย่านเมืองเก่า ชมการแสดงของประเทศลาว ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง “ผ้าไทยใส่บาตร ปูสาดริมโขง” เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัด จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ได้เดินทางกลับ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ภาพ / ข่าว : สมาคมสตรีนครเขียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๒.นายกสมาคมสตรีสกลนคร นำคณะกรรมการ เข้าอบรม เขียนข่าว ถ่ายภาพ ออนไลน์ ปลื้ม นโยบายประธานสภาสตรีฯ เปิดเวที ให้องค์กรสมาชิก เผยแพร่ข่าว ผ่าน ระบบ Website และ Facebook ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙. ๐๐ น. นางอรทัย ประทุมรัตน์ นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ จำนวน ๗ คน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมทักษะการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ รุ่นที่ ๓ “ ด้วยระบบ Google Forms เริ่มวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๓๐ น.ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet โดยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร. สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และะมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม
โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกจากสมาคมต่างทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ดร.เมตตา เจียมดำเนินกิจ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี นางจุฑามาศ พลรัมย์ นางสาววรรณพร บวรวราภรณ์ ร่วมกันดูแลระบบการลงทะเบียน Google Forms และการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet รวมถึง อำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเข็มแข็งอีกด้วย

รายงานโดย : สมาคมสตรีสกลนคร
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๑. นายกสธวท. นครปฐม แสดงความยินดีกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรับตำแหน่งสมัยที่ ๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่สำนักงานหอการค้าไทย
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในสมัยที่ ๒

ภาพ / ข่าว : สธวท. นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯมอบผ้าห่มพร้อมอาหารให้บ้านพักคนชรา

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมนำคณะกรรมการและสมาชิกชมรม ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน ๘๐ ผืน พร้อมอาหาร ให้บ้านพักคนชราจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สอย โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการรับมอบในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : กรรมการประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คือวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทั้งนี้ จึงกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันฉัตรมงคล"

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ