๘๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสถาสมาคมสจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน ณ วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน ภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ การถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ และพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

เวลา ๑๓.๓๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมาย นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน โดยมี
นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวต้อนรับ นางสิริรัตน์ โอภาพ ประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ กิจกรรมถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ วิทยากรนำโดย นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ ประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสตรี และปราชญ์ชาวบ้านสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหอย ร่วมถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน สตรีในชุมชน และผู้ที่สนใจ หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ อาราธนาศีล เทศนาธรรม และนำเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

๘๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยแห่งชาติ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาโครงการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และในวันเดียวกันนี้ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

เป็นการรายงานผลการทำกิจกรรมของสมาคมตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึง ปัจจุบัน รวมไปถึงขอมติเห็นชอบจากกรรมการและสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคม ตลอดจนการจัดงานครบรอบ 76 ปีของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 และการให้การสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ และงานกาล่าดินเนอร์ “ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรี” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ด้วย
ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย

รายงานข่าว โดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่

๘๖. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ ร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคระกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา เวลา ๐๗.๓๐ น.ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และ ไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์ปลา ในการนี้ พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไถ่ชีวิตโค จำนวน ๔๖ ตัว และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖รายงายงานข่าว : นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ /นางจุฑามาศ พลรัมย์

๘๕. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ จ.นครปฐม
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๘๔. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพรพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น. ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า นานา ชาติเฉลิมพระเกียรติ


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์

๘๓. สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบอุปกรณ์และวัสดุ ฝึกอาชีพทำขนมและ เบเกอรี่ ในโครงการ "ปันความสุข เติมพลังใจ ส่งความห่วงใย ต่อเพื่อนหญิง " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์ สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟฯ สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังฯ สมาคมศิษย์วจนคาม~เซนต์ปอลคอนแวนต์ สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ บางนา และสมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ ระยอง จัดโครงการ "ปันความสุข เติมพลังใจ ส่งความห่วงใย ต่อเพื่อนหญิง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ แป้ง น้ำตาล เพื่อใช้ในกิจกรรมฝึกอาชีพ สามารถนำมาจำหน่าย จัดชุดอาหารว่าง แก่เรือนจำ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย พันตำรวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ทำพิธีมอบอุปกรณ์ฝึกอาชีพขนมไทย เบเกอรี่ เยี่ยมชมห้องผลิตขนม และ อุดหนุนขนมครัวสุพรรณิการ์ Cook&Bakery ขนมของเรือนจำสุพรรณบุรี
ภาพ / ข่าว : สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เรียบเรียงข่าว : กรรมการประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๘๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นนฺทโกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย และนางพรรณา คุณัญญาสกุล อุปนายก พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพและถวายเครื่องไทยทานถวายพระมหาเถระ ในพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นันทกมหาเถร ) อายุ ๙๓ ปี ๗๒ พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง องค์ที่ ๗ และในเวลา ๐๙.๑๐ น.โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์จำนวน ๖๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ภายในงานมีโรงทานสำหรับผู้มาร่วมในพิธี

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คระกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๘๑. นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้า จัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน ครอบครัวสตรีบุรีรัมย์ อย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่โรงแรมลาวีว่า นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันฝึกการทำยาหม่องและกล้วยทอดให้กับกลุ่มสตรีภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดงานจัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี สามารถถ่ายทอดทักษะ นำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดสู่ครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป
นางอรพิน ไกรรณภูมิ กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี สมาคมได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่ฝึกวิชาชีพให้แก่สตรีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ สามารถสร้าง อาชีพ เกิดรายได้ สร้างความรักความสามัคคี พัฒนาความผูกพันภายในครอบครัว องค์กร และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๘๐. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖.เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งเประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ : นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
ข่าว : นางจุฑามาศ พลรัมย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๙. นายกสมาคมส่งเสริม วัฒนธรรม สตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการสมาคมฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น.
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ( NBT North )

รายงานข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่