๑๐๘. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North )

รายงานข่าวโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯ และสมาชิกองค์กรฯ ร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดี และนำเทียนไปถวายวัด จำนวน ๖ วัด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร วัดสวรรคาราม
วัดสวัสดิการาม วัดคุ้งวารี วัดป่าข่อย และวัดไผ่ล้อม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ กรรมาธิการการศึกษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เป็นประธานในพิธี ณ โดมน้ำเงินโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๖. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ “จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ คน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังมาร่วมงาน “ระฆังทองคล้องใจ ๑๐๙ ปี สตรีวัดระฆัง” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีกิจกรรมพิเศษ ๒ รายการ คือ
๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART PHONE อวัยวะชิ้นที่ ๓๓” โดย นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์
๒. การเสวนา เรื่อง “เจรจาพาทีกัลยาณีสตรีวัดระฆัง” โดย ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง และคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์
- ศ.กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
- นางสาวบุญรักษ์ นาครัตน์
- อาจารย์นาฎสุดา สุวรรณภัฏ
- ดร.พัชรี ลินิฐฎา
- อาจารย์จินต์จุฑา พรหมรักษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ต้องการให้สมาชิก พร้อมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน “ระฆังทองคล้องใจ ๑๐๙ ปี สตรีวัดระฆัง” อย่างพร้อมเพรียงกัน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อนุสรณ์ กัมทรทิพย์ อุปนายกสมาคมฯ โทร. ๐๘๑-๑๗๓-๖๑๐๙

รายงานข่าว : สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๕. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕:๐๐ น.
นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
เรียบเรียงขาว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๔. คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สถาปนา นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ขึ้นเป็นนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๘ อย่างเป็นทางการ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี คนที่ ๒๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ปี ๒๕๖๖ -๒๕๖๘


รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๓. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ​ เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีส่วนราชการ สมาคมฯ องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา

วันที่ ๖ กรกฏาคมม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕ : ๐๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North )
รายงานข่าวโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

๑๐๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกับกองกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดหนองคาย จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปยังกองบัญชาการกองกำลังสุรนารี อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี พันเอก สมภพ ภาระเวช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ ผลการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีและได้ออกเดินทางไป ณ ปราสาทตาเมืองธม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจให้สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอย่างยิ่ง

รายงานข่าว: สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๐. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประชุมสรุปผลงานพร้อมส่งมอบงาน และแสดงความยินดีกับ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี คนใหม่ ( สมัยปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๘ )

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องราชดำริ ชั้น ๔ อาคารเกษรพลาซ่า ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาวสุนันท์ โชคดารา อดีตนายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี ประชุมสรุปผลงานพร้อมส่งมอบงาน และแสดงความยินดีแด่ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรีท่านใหม่ สมัยปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๘ โดยได้วางเป้าหมายในการดำเนินงานหลัก ๔ ประการ กล่าวคือ
๑. การสร้างความเป็นผู้นำยุคใหม่
๒. การเสริมสร้างอาชีพแนวใหม่ทั้งด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ การตลาดดิจิตอล เพื่อส่งเสริมพลังเด็กและสตรี
๓. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๔. การจัดกิจกรรมหารายได้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้อย่างเข้มแข็ง

รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๙๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมแขวนโคมมงคล ๕๕๕ ใน“โครงการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วม แขวนโคมล้านนาเพื่อบูชาพุทธคุณ” ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก เข้านมัสการ พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เพื่อกราบขอพรและร่วมแขวนโคมล้านนาบูชาพุทธคุณจำนวน ๔๕ ลูก ใน "โครงการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วมแขวนโคมล้านนาเพื่อบูชาพุทธคุณ" ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย “โคมมงคล ๕๕๕ วัดดอนจั่น” ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คือ เด็กด้อยโอกาส วัด ชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญา และธุรกิจปันกันของชุมชน ในตำบลท่าศาลา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ