๑๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ นำชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะ เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปภายภาคหน้

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้แทนสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ในโอกาสจัดสร้างรูปเหมือนแม่โพธิ์-แม่พิมพ์ เพื่อประดิษฐสถานไว้หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของสองวีรสตรีที่นำสมัครพรรคพวกชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชตีฝ่าวงล้อมไป แล้วกลับมากอบกู้เอกราชชาติไทยใน ๗ เดือน ลูกหลานสตรีอยุธยา จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสองวีรสตรี ด้วยทุนทรัพย์จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมกันทำบุญกฐินกับทางวัดโพธิ์สาวหาญ จำนวน ๕๕.๙๐๐ บาท และร่วมทำบุญกฐินกาลแก่สตรีทั้ง ๑๑ ตำบล ๆ ละ ๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปทำบุญสร้างกุศลอุทิศถวายเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้นได้นำของใช้จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไปเยี่ยมเยือนสตรีระดับหมู่-ตำบล เป็นมูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๑. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทย เชิดชูความสวยงามทรงคุณค่าของผ้าไทย และยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพของสตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งขาติฯ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทยโดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  และพร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานรักษาผ้าไทยอันเป็นสมบัติคู่ชาติ และเชิดชู เผยแพร่ความสวยงามของผ้าไทยที่ต้องใช้ความสามารถและศิลปะในการทอเส้นด้ายให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายได้หลากหลายโอกาส อีกทั้งเพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ให้กลับมาแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงให้เกียรติเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินนักพันผ้าแสดงศิลปะการพันผ้าเป็นเครื่องแต่งกาย ผ่านนางแบบมืออาชีพ และภายในงาน ได้รับเกียรติจากผุ้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ผู้แทนจากโรตารีภาค ๓๓๖๐  นายกสมาคมต่างๆ และกรรมการสมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่าย เข้าร่วงานอย่างคับคั่ง

 สมาคมสตรีเพื่อสตรี เป็นองค์กรสตรี ที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีให้ดีขึ้น ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีเพื่อสตรีจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานครั้งนี้มอบให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีที่ประสบปัญหาชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  พรรษาในปีนี้รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๐. เบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย เตรียมพร้อมการก้าวออกจากรั้วโรงเรียน เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นกุลสตรีผู้นำและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมารยาทที่ควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลและการเข้าสังคมในบริบทต่างๆให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย จำนวน ๘๕ คน ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงศ์ และ อาจารย์นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นวิทยากรมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคมมาเป็นเวลายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย

นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม กล่าวว่า “การจัดอบรมวันนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องสืบมาเป็นประจำทุกปี โดยยกเว้นไม่มีการจัดอบรมในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาบุคคลิกภาพ มารยาทและสิ่งควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลก็จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างไม่เคอะเขิน โดยสอนมารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและมารยาททั่วไปในการไปเยี่ยมครอบครัวต่างชาติ โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและทางใจที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งแปลกใหม่ทั้งทางด้านวิชาการ สังคมแตกต่างจากความคุ้นชินที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสตรีล้วน” นางสาวสุนินท์ กล่าวทิ้งท้าย


รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคม
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงาน "ล้านนาคาราวาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมงาน “ล้านนาคาราวาน" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ผ้า-เครื่องแต่งกาย อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ ให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านผ้า ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ฝายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ๘. สายปัญญาสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ และ นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆของโรงเรียนสายปัญญา ประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิสายปัญญาสมาคมฯ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนชมรมครูอาวุโส เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน..งานศิลป์ “ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงงานจักสานในนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

๗.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดงาน “ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทยยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น”

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ และคณะกรรมการ ร่วมงาน“ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทย ยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม ร่วมงาน “ด้วยรักศูนย์รวมสตรีไทย ยินดีจากใจแด่สตรีไทยดีเด่น ณ ร้านอาหารเรือนร่มไทร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา มอบชุดนักเรียน และทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นางอรพิน ไกรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิก สมาคมฯ มอบชุดนักเรียน ให้เด็กนักเรียนหญิง และเด็กนักเรียนชายให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๐๐ บาท ร่วมกับนายวิชัย วิจิตรธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลธีรา ณ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ


๕. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กมธ.ศาสนาฯ จัดงาน “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” มอบเกียรติบัตรให้องค์กรสตรี ๙๑ องค์กร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นกำลังใจ ให้กับองค์กรสตรีทั่วประเทศ และบุคคล ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ -๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” โดยมีนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเลิศรัตน์ ติยะรัตนาชัย ประธานคณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน ๙๑องค์กร เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
.
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดงานในวันนี้ เป็นวันประวัติศาสตร์ที่มีองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน 91 องค์กร มาร่วมกันเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยการมารวมกันเป็น “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” เพื่อให้คนไทยเป็นคนดีมีคุณธรรม ๕ ประการ คือ กตัญญู มีวินัย ซื่อสัตย์ พอเพียง จิตอาสา ปัจจุบันประเทศไทยมีพลเมือง ๖๖ ล้านคน เป็นผู้ชาย ๓๒ ล้านคน ผู้หญิง ๓๔ ล้านคน ซึ่งมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ๒ ล้านคน ดังนั้นพลังสตรีจึงมีความสำคัญมากในการร่วมกันสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง ที่จะช่วยกันสร้างประเทศไทยให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
.
โอกาสนี้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีในประเทศไทย จำนวน ๙๑ องค์กร พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ให้สตรีไทยได้พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย
.
นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังมีการจัดงาน “คนดี Gen Z” ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี คิดดี ทำดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม มอบเกียรติบัตร “คนดี Gen Z” ให้แก่นางสาวมิณิณ เหตระกูล อายุ ๑๗ ปี ศึกษาอยู่เกรด ๑๑ โรงเรียน International School Bangkok (ISB) ซึ่งเป็นเด็ก Generation Z เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลอื่นที่มีผลงานในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ในการจัดตั้งโครงการ “พี่สาวกับน้องสาว” เพื่อให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับภัยคุกคามของผู้หญิงที่มุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน และการจัดทำหนังสือสีชมพู The Pink Book และบริจาคไปแล้วประมาณ ๔๐๐ เล่ม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ชีวิต ความสัมพันธ์ สุขภาพ และร่างกาย ความงาม เสื้อผ้า การป้องกันตนเอง เหตุฉุกเฉิน และความกตัญญู” เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” ด้วย


ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จัดงาน “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง จัดงาน “สวยสไตล์ภูษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ประกอบด้วยการจัดเสวนาเรื่อง “ผ้าไทยกับคนรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมบ้านนุ่งซิ่น นางสาวณัชปภา จีระกุลกิจ จากคณะสถาปัตย์ประธานกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ นางสาวจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส และ นางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ผู้ดำเนินรายการ จากนั้น มีพิธีมอบหนังสือ “๕ ไอเดียนุ่งผ้าไทย” ให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะบริหารศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ และการเดินแฟชั่นโชว์จากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ได้รับการสอนวิธิการนุ่งซิ่น นางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และนางแบบกิตติมศักดิ์ชุด ๔ ภาคจากสมาคมสตรีอาเซียน ดังนี้
ชุดแฟชั่นภาคเหนือ
คุณธิดา ชูโชติ คุณอมรรัตน์ จำนงค์นิตย์ คุณมัณฑนา สุภัควณิช. คุณฉุยฉาย จงสำราญ คุณปิยะมาศ พันธ์รักษ์
ชุดแฟชั่นภาคกลาง
คุณณัชประภา จีระกุลกิจ คุณกุลชญา วรพิรางกูร จ.ส.ต.หญิง นุชจินาถ บุญเตือน. ผศ.ภัครวรินทร์ มานะสิริสิทธิ์
ชุดแฟชั่นภาคอีสาน
ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ คุณรตนพร ปิ่นเย็น คุณภัททิยา จำเริญพัฒน์ คุณศิริรัตน์ พนมเริงศักดิ์ คุณสุวรรณโชค จิว คุณจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส คุณสุมะลัย เกษมวงษ์
ชุดแฟชั่นภาคใต้
ดร.นิภา อาจริยาภิบาล คุณรมิดา เลิศเจตนารมณ์ ดร.ณัฐวดี รอดภัย
การแสดง แฟชั่นผ้าไทยกับคนรุ่นใหม่ในประชาคมอาเซียน ๔ ภาค ได้รับเกียรติ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้กับคณะผู้จัดงาน นางแบบและนายแบบทุกท่านอีกด้วย

รายงาน : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓. สองสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดภูเก็ต จับมือจังหวัดภูเก็ตและหลายภาคส่วน ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีแต่งงานตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนยลวิถีย่านเมืองเก่า "วิวาห์บาบำภูเก็ต" ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการ และประธานภาคใต้ภาคใต้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วย สองสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีสุข นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมสตรีภูเก็ต และนางศุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย สตรีไทยดีเด่นภูเก็ตประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกันต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีแต่งงานตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชนชนวิถีย่านเมืองเก่า "วิวาห์บาบำภูเก็ต" .ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตั้งขบวนเจ้าบ่าว ณ ลานจอดรถ เคพาร์ค ภูเก็ต ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จากนั้นกลองยาวนำขบวนเจ้าบ่าวเดินออกจาก ลานจอดรถ เคพาร์ค ถึงบ้านชินประชา ,ประธานจุดธูปเทียนไหว้เทวดาพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติและคู่บ่าวสาว ประกอบ พิธีผ่างเต๋ ตามลำดับ อาทิ ยกน้ำชา เรียงลำดับ ความอาวุโส ขั้นตอนการจัดที่นั่ง ผู้ใหญ่ยกน้ำชา วิธีรับยก น้ำชา เป็นต้น เมื่อเสร็จพิธี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม ผู้บริหารและแขกผู้มี่เกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับคู่บ่าว
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” เป็น ๑ ใน ๑๖ งานเทศกาล/ประเพณีที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัด ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ

สำหรับ “ประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต ที่สืบทอดกันมานานกว่า ๑๐๐ ปี ที่ก่อเกิดจากบรรพบุรุษสองเชื้อชาติที่มาพบกันครึ่งทาง ฝ่ายชายคือชาวจีนโพ้นทะเล ที่เข้ามาทำเหมืองแร่ ฝ่ายหญิงคือคนท้องถิ่นบนแผ่นดินภูเก็ต ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดลูกครึ่งจีน-คนท้องถิ่น ที่เรียกว่า “บาบ๋า” และถือเป็นคนกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เมืองภูเก็ตเจริญรุดหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต มีความโดดเด่นและเหมาะแก่การสืบสานต่อยอด เป็น Soft Power ของไทยในธีมอาคาร อาหาร อาภรณ์ จากความโดดเด่นของบ้านเรือนแบบชิโน-ยูโรเปียน อาหารการกินที่เป็น Gastronomy และเครื่องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามของจังหวัดภูเก็ต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายมุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาล พร้อมผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยงานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจูงใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยมากขึ้น และพร้อมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต ยกระดับไปสู่ระดับโลก เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้ภายในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ