๑๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรม งานยี่เป็ง ๒๕๖๕ ร่วมสืบสานตำนานวัฒนธรรมล้านนา กับเอกลักษณ์ธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แบบล้านนา ณ ลำน้ำปิง

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการ สืบสาน ประเพณียี่เป็ง แบบล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีแบบดั้งเดิม ล่องเรือขอสุมาพระแม่คงคา ณ ลำน้ำปิง โดยมีพิธีทางศาสนาตามจารีตประเพณีดั้งเดิม พระภิกษุสวดเพื่อขอขมาพระแม่คงคา สะเดาะเคราะห์พร้อมให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลเดือนยี่เป็ง เทศกาลลอยกระทงแบบล้านนา ที่ได้ปฎิบัติ สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการร่วมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดสะตวงเพื่อขอสุมาแม่คงคาและมีการสวดขอขมาบูชาพระแม่คงคา สายนำปิงเป็นการฮั๊มโดยปู่จ๋าน ในสะตวงจะประกอบด้วย เครื่อง 9 ซึ่งหมายถึงเครื่องบริโภคหลายๆประเภท ทั้งคาวหวาน แต่ละชนิดจำนวน 9 ชิ้น โบราณถือว่าเครื่อง 9 ใช้สำหรับการขอสุมา บูชา คารวะ สิ่งที่เรานับถือ
อีกทั้งในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ยังมีปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่พิเศษกว่าปีอื่นๆนั่นคือการเกิดจันทรุปราคา มีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆว่าอานิสงค์แห่งการทำดี หากทำในวันนี้จะส่งผลให้เห็น เป็นอัศจรรย์ขอท่านได้อธิฐานจิตจะประสบผลสำเร็จอย่างคำอธิฐานทันที


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ตามที่ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหน้าพระเมรุราชิกา
ราม โดยมีพระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน และ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และผู้นำสตรีจากอำเภอต่าง ๆ โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมถึงประชาชน เช้า ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๖๘,๖๓๙ บาท ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ตามที่ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอรับพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมี นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม อุปนายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย และศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเลย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๔๐๙.๑๙ บาท โดบรวมยอดเงิน ค่าติดตั้ง Solar Roof ที่นางสาวพรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเป็นผู้ดำเนินการให้วัดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแล้วด้วย

วัดศรีสุทธาวาสซึ่งเดิมตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง จึงได้ย้ายมาสร้างอยู่บนดอยเลยหลงซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำน้ำไม่ท่วมถึง เจ้าของที่ดิน ๕ รายได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๘๙ ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดเลยหลง หลังจากนั้นได้ก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติม สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรัยนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยา ๒ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา ๒ องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้นำสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปร่วมทำบุญกฐินสามัคคี วัดดอยโพธ์ญาณ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ยอดเงินทั้งสิ้น เป็นจำนวน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ นำชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะ เป็นเยี่ยงอย่างสืบไปภายภาคหน้

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำผู้นำองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้แทนสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ในโอกาสจัดสร้างรูปเหมือนแม่โพธิ์-แม่พิมพ์ เพื่อประดิษฐสถานไว้หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของสองวีรสตรีที่นำสมัครพรรคพวกชาวบ้าน ออกมาช่วยสกัดทัพพม่า ให้สมเด็จพระเจ้าตากมหาราชตีฝ่าวงล้อมไป แล้วกลับมากอบกู้เอกราชชาติไทยใน ๗ เดือน ลูกหลานสตรีอยุธยา จึงได้จัดสร้างรูปเหมือนน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสองวีรสตรี ด้วยทุนทรัพย์จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมกันทำบุญกฐินกับทางวัดโพธิ์สาวหาญ จำนวน ๕๕.๙๐๐ บาท และร่วมทำบุญกฐินกาลแก่สตรีทั้ง ๑๑ ตำบล ๆ ละ ๒,๐๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปทำบุญสร้างกุศลอุทิศถวายเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ณ วัดโพสาวหาญ อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้นได้นำของใช้จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ไปเยี่ยมเยือนสตรีระดับหมู่-ตำบล เป็นมูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๑. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทย เชิดชูความสวยงามทรงคุณค่าของผ้าไทย และยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพของสตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งขาติฯ จัดงาน งามผ้าไทย ทอ ใจไทยโดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมเป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  และพร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานรักษาผ้าไทยอันเป็นสมบัติคู่ชาติ และเชิดชู เผยแพร่ความสวยงามของผ้าไทยที่ต้องใช้ความสามารถและศิลปะในการทอเส้นด้ายให้เป็นผืนผ้าที่สวยงามนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายได้หลากหลายโอกาส อีกทั้งเพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา ให้กลับมาแพร่หลาย โดยได้รับเกียรติ จากบุคคลที่มีชื่อเสียงให้เกียรติเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภาส ณ ตะกั่วทุ่ง ศิลปินนักพันผ้าแสดงศิลปะการพันผ้าเป็นเครื่องแต่งกาย ผ่านนางแบบมืออาชีพ และภายในงาน ได้รับเกียรติจากผุ้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ผู้แทนจากโรตารีภาค ๓๓๖๐  นายกสมาคมต่างๆ และกรรมการสมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่าย เข้าร่วงานอย่างคับคั่ง

 สมาคมสตรีเพื่อสตรี เป็นองค์กรสตรี ที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพให้แก่สตรีทุกระดับให้สามารถบริหารชีวิต การทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสตรีให้ดีขึ้น ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีเพื่อสตรีจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานครั้งนี้มอบให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีที่ประสบปัญหาชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐  พรรษาในปีนี้รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๐. เบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัย เตรียมพร้อมการก้าวออกจากรั้วโรงเรียน เข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นกุลสตรีผู้นำและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งมารยาทที่ควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลและการเข้าสังคมในบริบทต่างๆให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย จำนวน ๘๕ คน ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงศ์ และ อาจารย์นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นวิทยากรมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องยอมรับจากสังคมมาเป็นเวลายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่สาธารณะ และมารยาทในการรับประทานอาหาร ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเซีย

นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม กล่าวว่า “การจัดอบรมวันนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการ จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องสืบมาเป็นประจำทุกปี โดยยกเว้นไม่มีการจัดอบรมในช่วงเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-19) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการพัฒนาบุคคลิกภาพ มารยาทและสิ่งควรรู้ในการรับประทานอาหารแบบสากลก็จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างไม่เคอะเขิน โดยสอนมารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและมารยาททั่วไปในการไปเยี่ยมครอบครัวต่างชาติ โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและทางใจที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งแปลกใหม่ทั้งทางด้านวิชาการ สังคมแตกต่างจากความคุ้นชินที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสตรีล้วน” นางสาวสุนินท์ กล่าวทิ้งท้าย


รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคม
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงาน "ล้านนาคาราวาน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมงาน “ล้านนาคาราวาน" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ผ้า-เครื่องแต่งกาย อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ ให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านผ้า ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ฝายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติ๘. สายปัญญาสมาคม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ และ นางลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรต่างๆของโรงเรียนสายปัญญา ประกอบด้วย ผู้แทนจากมูลนิธิสายปัญญาสมาคมฯ ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนชมรมครูอาวุโส เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน..งานศิลป์ “ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดแสดงงานจักสานในนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ