๓๘. นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี พร้อมด้วยนางณิภารัตน์ เลิศอริยกฤติ เลขาธิการ นางพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ เหรัญญิก นางอรพินท์ ไอยะรา กรรมการ นางเพ็ญประภา วุฒิเวทย์ กรรมการ นางสุมาลี นภกรีกำแหง กรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ในการนี้ นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน งามผ้าไทย ทอใจไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ต้องขังให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้มอบหนังสือรายงานประจำปีการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการของสมาคมสตรีเพื่อสตรีทุกท่านด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเตียมจิตต์

๓๗.นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โอกาสนี้ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล ด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว: นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

๓๖.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย"

วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ที่ห้อง บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพ

นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย" โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินใบโพธิ์ทองพระราชทาน รวงทอง ทองลั่นธม รวมทั้งศิลปินกิตติมศักดิ์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๒๗๐ คน

นางสาวเบญจมาศ กล่าวว่า " สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของสตรีไทยเพื่อจัดกิจกรรมการกุศล นำรายได้ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชน "

ภาพ/ข่าว:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว:
นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

๓๕. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ มอบตู้เย็น ๑ หลัง สนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางมัณทนา สุภัควณิช อุปนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมอบตู้เย็น ๑ หลัง ในนามของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามภารกิจชองเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนผู้ขาดแคลนยากจน ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชราเพื่อ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
_

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรจิตอาสาที่สนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางธิดา ชูโซติ อดีตนายกสมาคมพร้อมด้วยนางมัณทนา สุภัควณิช นางกุลธนันท์ หลืมสืบ อุปนายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนองค์กร เข้ารับเกียรติบัตร จากนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนจังหวัด เพื่อยกย่องสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการสนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ชองจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง เป็นเชิงประจักษ์ ในการทำงานจิตอาสาของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์


รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครั้งที่ ๘๒

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ ๘๒ (โดยจะเวียนประชุมกัน ๖ เดือนต่อครั้ง) สำหรับในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.นวลน้อย วีระพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามรับเป็นเจ้าภาพ โดยมี สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม อาทิ นางเพ็ญศรี อิ่มเอบ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดเลย นางวิรัชดา อินทรแพทย์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดขอนแก่น ดร.นรินทิพย์ กาจณศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ณ โรงแรมวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเดินทางไปทำบุญที่วัดวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคามโดยทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน


รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ปลื้ม ได้รับมติจากที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการนับคะแนนลงมติ ในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางธิดา ชูโชติ อดีตนายกสมาคมอาเซียนกาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาสมาคมฯ นางนันทพร ศรีวรารักษ์ ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์ อุปนายกฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับนายกองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมดจำนวน ๑๘๐ คน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๖ และได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม และมี นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ได้รับมติจากที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการนับคะแนนลงมติ ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมอีกด้วย ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรมการบริหาร
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑. สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๓๐ ปี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และร่วมพิธีรำบวงสรวง สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กับชาวอุดรหมื่นกว่าคน

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกของสามสมาคมฯ ไปร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี มาครบ ๑๓๐ ปีและได้ร่วมรำบวงสรวงในครั้งนี้ กับชาวอุดรธานีหมื่นกว่าคนอีกด้วย

โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ และ. ทายาทราชสกุล "ทองใหญ่" และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานหมวดกระทรวง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอ ได้ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "ทองใหญ่" ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า มณฑลอุดร ในสมัยต่อมา) ระหว่าง พ.ศ. ๑๑๒ - ๑๑๘ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร ขณะดำรงพระชนมชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง ที่ปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวิทยาการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการช่าง ด้านกวีนิพนธ์ ด้านการคลัง และยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญ กล่าวคือ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหาร กรมทหารล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ที่ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซอง ในพระบรมมหาราชวังและองคมนตรี
สำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการ คือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม พร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคอันตะพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗ สิริพระชันษา ๖๘ ปีรายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

๓๐. สมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ชูนโยบายพลังสตรี ช่วยเหลือสังคม

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางพิสมัย เกี่ยวข้อง นายกสมาคมสตรีจังหวัดกระบี่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมกระบี่ รอยัลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และกรรมการอำนวยการสภาองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ .พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ