๒๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมจัดเปิดงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔ โดย ท่านศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๔ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ( CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อสตรีไทย ในด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตชุมชน รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทย
ในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงาน ประกอบด้วย
๑.๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน
๑.๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑.๓ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1.4 นิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565
๑.๕ นิทรรศการผ้าไทยผ้าพื้นเมือง ผ้าโบราณ เรียนรู้และร่วมกันทอผ้าไหมสันกำแพงกับกิจกรรม “มนต์เสน่ห์ภูษา ล้านนาผ้าเมืองเหนือ”
๑.6 สาธิตฝึกอาชีพ ฝึกปฏิบัติ (Work Shop) สืบสานหัตถศิลป์ ดำรงไว้ในแผ่นดิน การมัดย้อมสีธรรมชาติ, งานจักสาน, งานใบตอง, งานโคมตุง และ ขนมไทย
๒. มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ สตรีศรีนครเชียงใหม่ดีเด่น “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 32 คน
๓. มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ “ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน”ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 26 คน


๔. การประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการประกวด ดังนี้
4.1 การประกวดมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
4.2 การประกวดมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
๕. การแข่งขันงานฝีมือประเภทงานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
๖. การแข่งขันวงดนตรี “WACM Music Contest” สืบสาน ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลตัดสินการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนสันกำแพง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนวชิรวิทย์
๗. ปาฐกถา หัวข้อ “พลังสตรีพลิกฟื้นวิกฤติเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน”
โดย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
8. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จากกลุ่มอาชีพสตรีจากจังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
9. กิจกรรมสาธิตการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามอัตลักษณ์ล้านนา ภายใต้แนวคิด “นพบุรี ศรีนครพิงค์ สืบสาน รักษาตามรอยแม่” การแสดงการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามอัตลักษณ์ล้านนา จำนวน ๓ ชุด ชุดที่ ๑ “งามยิ่งแล้ว ผ้าไหมแก้ว แห่งล้านนา” การแสดงชุดผ้าฝ้าย ผ้าเมือง ผ้าตีนจก ชุดที่ ๒ “มนต์เสน่ห์ผืนผ้า ชาติพันธุ์แห่งเมืองล้านนา” การแสดงชุดผ้าชนเผ่า ชุดที่ ๓ “พัสตราภรณ์ไทย สายใยจากแม่ของแผ่นดิน” การแสดงชุดผ้าไหมไทย และผ้าไหมสันกำแพง การเดินแบบในชุดนี้ เป็นนางแบบจากกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ให้บรรลุผลตามพระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือการที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริงฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีดีงาม ที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางกอบแก้ว คงน้อย นำคณะกรรมการพร้อมใจกันไปเกี่ยวข้าวหรือประเพณีของภาคอีสานเรียกว่า"ลงแขกเกี่ยวข้าว" คือร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันช่วยกันเกี่ยวข้าวให้กับครอบครัวนางธิดา ขวัญมั่น สมาชิกในองค์กรด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างความรักความสามัคคี ความสนุกสนาน หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย ได้รับประทานอาหารแบบพื้นบ้านร่วมกันสร้างความผูกพันกลมเกลียวเหนียวแน่นในองค์กรมากยิ่งขึ้น ณ บ้านดู่ หมู่ ๕ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการศึกษาพระสงฆ์ไทย ณ.วัดพนัญเชิง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์สตรี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวน เงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ประกอบพิธี รวม ๑๐ รูป พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง สมาคม ชมรม องค์กร นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี รวมมีผู้ร่วมอนุโมทนาถวายปัจจัยและหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ รวมเป็นยอดเงินบริจาคร่วมสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๕,๔๙๕ บาท ณ.วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยารายงาน : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ขังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๒๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับชาวอำเภอเชียงดาว จัด โครงการ “ซ่อม สร้าง บ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๕

“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคล ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านแก่ครัวเรือน นายสมพงษ์ ฟองวัง ตามโครงการซ่อม สร้าง บ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเชียงดาว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านนายสมพงษ์ ฟองวัง บ้านเลขที่ ๗๑/๑ หมู่ ๑ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีภารกิจขานรับตามนโยบายของ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และปฎิบัติภารกิจตามนโยบายของสมาคมฯ ด้วยการปฎิบัติงานด้านจิตอาสา และสร้างสรรค์ ส่งเสริมประโยชน์ให้เกิดแก่สตรี รวมทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ และประเทศชาติโดยรวม
โครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นโครงการ ที่ชาวสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวอำเภอเชียงดาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การกระทำความดีถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๙.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพฝีมือคนไทย ในงาน "สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย" ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามพารากอน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เข้าร่วมงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ประจำปี ๒๕๖๕" ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ สยามพารากอน รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำเข้ามูลนิธิสายใจไทยฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทหารผ่านศึก ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเห็นความสำคัญ และไม่ทรงละทิ้งเหล่าทหารผ่านศึกและครอบครัว
ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากแผนกต่างๆ โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ ที่น่าสนใจ อาทิภาพพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งกลางน้ำในพระราชวังบางปะอิน วาดด้วยมือ อย่างประณีต บรรจง ลงบนถาดกระเบื้องสี่เหลี่ยม ผ้าไหมพิมพ์ลายสายใจไทย ๑๐ ลายใหม่, ผ้าพันคอดอกกุหลาบลายใหม่ ทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชิ้นงานชุดพิเศษที่รังสรรค์ลงบนจานกลมขนาด ๑๑ นิ้ว เช่น ภาพแมว นกแก้วมาคอว์ และสุนัขพันธุ์ต่างๆ อาทิ คอร์กี้ ปอมเมอเรเนียน พุดเดิ้ล เทอร์เรีย และโกลเด้น รีทริฟเวอร์ ซึ่งชิ้นงาน ชุดนี้จะมีเพียงลายละหนึ่งชิ้นเท่านั้น ชิ้นงานประเภทเครื่องใช้ในบ้าน ได้แก่ ชุดเครื่องนอนลวดลายดอกไม้คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด ผ้าปูโต๊ะลายดอก ชุดอาหาร ชุดกาแฟ ชุดชอคโกแลตฟองดู แจกัน รูปทรงต่างๆ กรอบรูป โคมไฟ ฯลฯ ที่วาดลวดลายและสีสัน สวยงาม โดดเด่น อย่างลายเลมอนและดอกไม้หลากหลายชนิดทั้ง กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ดอกบัว กุหลาบป่า
นอกจากกนี้ ยังมีกระเป๋าหลากหลายสไตล์ ทั้งกระเป๋าผ้าพิมพ์ลายกุหลาบ กระเป๋าย่าม กระเป๋าหนังแท้/กระเป๋าหนังเทียม ที่มีแบบใหม่ ๆ ให้เลือกหลายขนาดและหลายสีสัน เช่นกระเป๋าลายดอกไม้ควีนสิริกิติ์ กระเป๋าผ้านาโนลายดอกไม้ กระเป๋าเก็บความร้อนความเย็น เพนท์ลาย Handmade และ กระเป๋าถือลายกระต่าย เป็นต้น


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ให้สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ อัญเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย ในการนี้วัดจะนำไปทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทานมีผลอานิสงค์มากให้มีความเจริญรุ่งเรืองงดงาม และเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ชาวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการ เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้ถวายพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเพลพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรมและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน อีกด้วย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรม งานยี่เป็ง ๒๕๖๕ ร่วมสืบสานตำนานวัฒนธรรมล้านนา กับเอกลักษณ์ธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แบบล้านนา ณ ลำน้ำปิง

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม โครงการ สืบสาน ประเพณียี่เป็ง แบบล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีแบบดั้งเดิม ล่องเรือขอสุมาพระแม่คงคา ณ ลำน้ำปิง โดยมีพิธีทางศาสนาตามจารีตประเพณีดั้งเดิม พระภิกษุสวดเพื่อขอขมาพระแม่คงคา สะเดาะเคราะห์พร้อมให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษาส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ ในเทศกาลเดือนยี่เป็ง เทศกาลลอยกระทงแบบล้านนา ที่ได้ปฎิบัติ สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเป็นการร่วมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีแบบล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดสะตวงเพื่อขอสุมาแม่คงคาและมีการสวดขอขมาบูชาพระแม่คงคา สายนำปิงเป็นการฮั๊มโดยปู่จ๋าน ในสะตวงจะประกอบด้วย เครื่อง 9 ซึ่งหมายถึงเครื่องบริโภคหลายๆประเภท ทั้งคาวหวาน แต่ละชนิดจำนวน 9 ชิ้น โบราณถือว่าเครื่อง 9 ใช้สำหรับการขอสุมา บูชา คารวะ สิ่งที่เรานับถือ
อีกทั้งในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ยังมีปรากฏการทางดาราศาสตร์ที่พิเศษกว่าปีอื่นๆนั่นคือการเกิดจันทรุปราคา มีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆว่าอานิสงค์แห่งการทำดี หากทำในวันนี้จะส่งผลให้เห็น เป็นอัศจรรย์ขอท่านได้อธิฐานจิตจะประสบผลสำเร็จอย่างคำอธิฐานทันที


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ตามที่ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดหน้าพระเมรุราชิกา
ราม โดยมีพระพิศาลวิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม เป็นองค์ครองผ้าพระกฐิน และ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม และผู้นำสตรีจากอำเภอต่าง ๆ โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมถึงประชาชน เช้า ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒,๗๖๘,๖๓๙ บาท ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๑๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๕ตามที่ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอรับพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมี นางสาวสุณี ตั้งในคุณธรรม อุปนายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย และศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเลย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี สำหรับการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ ได้รับการบริจาคอนุโมทนาเป็นยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๔๐๙.๑๙ บาท โดบรวมยอดเงิน ค่าติดตั้ง Solar Roof ที่นางสาวพรพรรณ อ่อนอรรถ กรรมการสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเป็นผู้ดำเนินการให้วัดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาทแล้วด้วย

วัดศรีสุทธาวาสซึ่งเดิมตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง จึงได้ย้ายมาสร้างอยู่บนดอยเลยหลงซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำน้ำไม่ท่วมถึง เจ้าของที่ดิน ๕ รายได้ถวายที่ดินให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดเมื่อพ.ศ.๒๔๘๙ ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดเลยหลง หลังจากนั้นได้ก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติม สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรัยนการศึกษาผู้ใหญ่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ. อบต.บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี พระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะ กรรมการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสา ทำอาหารโรงครัวพระราชทาน โดย มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)พายามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์