๑๙๘. ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งแห่งชาติฯ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ"ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
- นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดีธานี มอบหมายให้ นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ

นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี มอบหมายให้ นางเพชรลดา คุณปิติลักษณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ณ ศูนย์ออกแบบผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทออีสาน~ล้านช้าง ในด้านประวัติความเป็นมาและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมนี้นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ได้มอบผ้าไหมไทยโบราณอายุกว่า ๕๐ ปี ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ให้เรียนรู้เพิ่มเติม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑~๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เยี่ยมชมบูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จาก ๒๕ อำเภอ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์” พร้อมทั้งได้มอบแนวทาง คำแนะนำให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี ร่วม“โครงการพระราชดําริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ สมาชิกจิตอาสาได้ออกหน่วยบริการใน"โครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ "ร่วมกับหน่วยแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะแพทย์ พยาบาล จากประเทศเกาหลี และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลจากประเทศไทยได้ ร่วมกัน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด และอาการทั่วไป โดยมีการ ฉีดยา จ่ายยา และฝังเข็ม ให้กับผู้มารับบริการ จำนวน ๓๒๐ คน โดยไม่คิดมูลค่า ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลและทุรกันดารห่างไกลคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยแนะนำในด้านโภชนาการอีกด้วย
ในการนี้ ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้นำแว่นสายตาไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วย โดยมีหน่วยแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่จากประเทศเกาหลีร่วมด้วยประชาชนในพื้นที่บริการให้ความสนใจและมารับบริการเกินเป้าหมายทั้ง ๒ วัน

รายงานข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๕. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบ ด้วย
- คุณดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดีธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ นางวรพร ไทรแจ่มจันทร์ นายทะเบียนสมาคมฯ พร้อมคณะ

* วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ไปร่วมพิธีมอบเมรุและข้าวสาร ๕๐๐ ชุด โดยมีนายสุเมธ~นางรจนา ต่อสหกุล เป็นประธานในพิธี จัดที่วัดสามัคคีวนาราม บ้านดงเค็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ไปร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี จัดที่ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ไปร่วมพิธีบูชาเสาอนุสรณ์ชาติภูมิพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ครั้งที่ ๒ โดยมีพระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรมธรรม สุธรรมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นประธานในพิธี จัดที่โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคม ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯและสมาชิกองค์กร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำผลไม้และขนม ไปมอบให้เยาวสตรีและคณะครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และนายละเอียด จันไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ หน่วยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๑๙๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ-นครปฐม องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติ มอบรถวีลแชร์ให้กับท่านผู้บังคับบัญชาภาค ๗ เพื่อท่านจะทำการมอบต่อให้กับโรงพักต่างๆ ๘ จังหวัด สำหรับผู้พิการ ใช้ตอนมาแจ้งความร้องทุกข์

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่ห้องประชุมเสละเวช ตำรวจภูธรภาค ๗ โดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นำคณะกรรมการและสมาชิกมอบรถวีลแชร์ให้กับท่านพลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พร้อมด้วย พลตำรวจตรี อุทัย กวินเดชาธร รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พลตำรวจตรี วันชัย ธารณธรรม รอง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ พลตำรวจตรี พัศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ญ รับมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ จำนวน ๑๐ คัน จากสมาคมสตรี นักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๒. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ

รายงานข่าว  : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุนการศึกษาและมอบใบเกียรติบัตร ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการนายเสถียร ทามัง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกสมาคมฯ ได้มอบรางวัลนักเรียนมารยาทดีของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และได้ให้โอวาท แก่น้อง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้รับรางวัลจากนายก สมาคม ฯ

รายงานข่าว ; สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ วัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางกนกพร คลี่ขจายและนางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยสมาชิกองค์กร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงารัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยมี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ วัดคุ้งวารี ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๙. สมาคมสตรีอาเซียนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบอาหารเที่ยง ขนมและของขวัญให้กับเด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมอุปนายก คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม มอบความสุข อาหารเที่ยง ขนมและของขวัญให้กับเด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๐ คน โดยมีนายสถิตย์ เอกโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และคณะอาจารย์ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ