๑๑๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วม ในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๒ รูป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
.
รายงานข่าวโดย สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

๑๑๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรี แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทำ “โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖” บนเส้นทางตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย เส้นทางบุญแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แสดงปริศนาธรรมถึงความเป็นอริยบุรุษบุคคลในศาสนา ๔ ขั้น

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ องค์เครือข่ายกลุ่มสตรี ช่างฟ้อนศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีทำบุญ กิจกรรม “โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖”เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป โดยจัดถวายวัด จำนวน ๔ วัด ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางศรีวิชัยขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ตามรอยบุญครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย และเส้นทางบุญแห่งเดียวในประเทศไทย ที่แสดงปริศนาธรรมถึงความเป็นอริยบุรุษบุคคลในศาสนา ๔ ขั้น ดังนี้
๑ โสดาบัน วัดศรีสุดาพระอารามหลวง
๒ สกิทาคามี วัดผาลาด
๓ อนาคามี พุทธอุทยานอนาคามี
๔ อรหันต์ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ใน การนี้ มีการฟ้อนเล็บอัตลักษณ์เชียงใหม่ (คุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเทียนพรรษาโดยคณะช่างฟ้อนของสมาคมฯ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North )

รายงานข่าว : สมาคม สตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ หนุน ชุมชน เดินหน้า “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” สร้างความภาคภูมิใจ ให้ชาวเชียงใหม่

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคม ฯ มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคม เป็นประธานการประชุม คัดเลือกกิจกรรม " ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น" ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน เครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด อาทิเช่น ด้านวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญของอาหาร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านวิธีการปรุง/เคล็ดลับ/ประวัติความเป็นมา ด้านสุขภาพ/โภชนาการ/สมุนไพร ด้านการสืบสานและถ่ายทอด ด้านการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งผลการพิจารณาคณะกรรมการได้คัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นกิจกรรม “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ได้แก่ ตำจิ้นแห้ง ข้าวกั๊นจิ้น และ เหมี้ยง ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาและประกาศผลการคัดเลือก “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๑๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๕ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสมาชิก และประธานสมาชิกสมทบสมาคมฯเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น(NBT 11 ทีวีอีสาน)

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๙. สมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนาม MOU กับ กท.พม. จับมือ ๗ องค์กรภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม(SCC)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี ลงนาม MOU ร่วมเป็นภาคี "โครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ๘ องค์กรภาคีเครือข่าย(สมาคมสตรีเพื่อสตรี, คณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคม, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมซอนต้าประเทศไทย, ศูนย์คุณธรรม และสถาบันโค้ชไทย) โดยกระทรวง พม.เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในการช่วยเหลือดูแลชุมชนและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้เกิดความมั่นคงในสังคม ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ วางแผนประสานงาน การให้ความรู้ การฝึกอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ และการให้ความร่วมมือช่วยประสานงานกับองค์กรอื่นๆ รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผลกิจกรรมของโครงการฯเพื่อช่วยเหลือ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสกับผู้ที่ไม่มีโอกาส ในทุกภาคส่วน

รายงานข่าว : สมาคมสตรีเพื่อสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๘. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North )

รายงานข่าวโดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯ และสมาชิกองค์กรฯ ร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดี และนำเทียนไปถวายวัด จำนวน ๖ วัด ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร วัดสวรรคาราม
วัดสวัสดิการาม วัดคุ้งวารี วัดป่าข่อย และวัดไผ่ล้อม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ กรรมาธิการการศึกษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เป็นประธานในพิธี ณ โดมน้ำเงินโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๖. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ “จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ คน พร้อมทั้งเชิญชวนให้ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังมาร่วมงาน “ระฆังทองคล้องใจ ๑๐๙ ปี สตรีวัดระฆัง” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้มีกิจกรรมพิเศษ ๒ รายการ คือ
๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART PHONE อวัยวะชิ้นที่ ๓๓” โดย นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์
๒. การเสวนา เรื่อง “เจรจาพาทีกัลยาณีสตรีวัดระฆัง” โดย ศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง และคณาจารย์ผู้มากประสบการณ์
- ศ.กิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล
- นางสาวบุญรักษ์ นาครัตน์
- อาจารย์นาฎสุดา สุวรรณภัฏ
- ดร.พัชรี ลินิฐฎา
- อาจารย์จินต์จุฑา พรหมรักษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ต้องการให้สมาชิก พร้อมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน “ระฆังทองคล้องใจ ๑๐๙ ปี สตรีวัดระฆัง” อย่างพร้อมเพรียงกัน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อนุสรณ์ กัมทรทิพย์ อุปนายกสมาคมฯ โทร. ๐๘๑-๑๗๓-๖๑๐๙

รายงานข่าว : สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๐๕. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕:๐๐ น.
นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ฯ เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
เรียบเรียงขาว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ