๑๘๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน นำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด ทันตแพทย์หญิงจริยา ภาคีชีพ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธี ให้ไปทอดยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอสวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๗๕๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับองค์กรสตรี ในจังหวัดพระศรีอยุธยา จัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบเงินให้ทายาทสมาชิกสตรี ที่เสียชีวิต เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๖ ที่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี ร่วมมอบเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาทให้กับครอบทายาทนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ สืบเนื่องนางสมบัติ  หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกสตรี จำนวน ๔ สมาคม เมื่อเสียชีวิต ทายาทจึงได้รับเงิน จากสมาคมฯ ประกอบด้วย
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
- สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา ยอดเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดเงิน จำนวน  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าว่า “ ขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัวนางสมบัติ หลักเพชร กรรมการสมาคมฯ ซึ่งสมัครเป็นสมาชิก สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน ๔ สมาคม ดังกล่าวข้างต้นจึงได้รับเงินสงเคราะห์แก่ทายาท  ๗๖๐,๐๐๐ บาท

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบร้อยข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๑. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมป์ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดกลาง พระอารามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๑๐.๐๐ น.
ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และจัดตั้งโรงทานนำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมทำบุญภายในวัด โดยมีนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระเมธีวัชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธี สรุปยอดกฐิน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๓๒๐ บาท น้อมนำไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง

รายงานโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์

๑๘๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติ ทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าอาวาสวัดธรรมธีรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกล-นางพรศรี ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ณ วัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ยอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๓๙.๗๕ บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฉลอง ๗๖ ปีสตรีศรีล้านนาไทย โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ เป็นประธานดำเนินงานจัดฯ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษากรรมการจัดงานฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฉลอง ๗๖ ปี สตรีศรีล้านนาไทย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี และเพื่อหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ภายในงานจัดบรรยากาศแบบขันโตกล้านนา มีการแสดงริ้วขบวนเชิญโตกแบบโบราณ การขับซอประวัติสมาคมฯ การเชิดชูเกียรติอดีตนายกสมาคมฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงแบบชุดอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่น ชุดชนเผ่าชาติพันธุ์ประยุกต์ ชุดผ้าไทยประยุกต์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ และนางแบบนายแบบรับเชิญ อาทิเช่น ท่านนายกสมาคมฯ อุปนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภริยาปลัดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด Miss Thailand International ๒๐๒๓ Miss Universe Thailand Chiang Mai เป็นต้น

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๘. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสมาคมสตรีศรีอยุธยา และสมาชิก พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในกฐินกาล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ นำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยและทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท


ภาพ/ข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดมิติ ชูประเด็น Soft Power เชียงดาว Creative Content Agency

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคม ฯ เข้าร่วมประชุมในโครงการสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนทุกมิติด้วยการผสานศาสน์และศิลป์สู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอเชียงดาว เป็นประธาน ภายใต้โมเดล "เชียงดาว CCA" ( Creative Content Agency ) ในที่ประชุมได้มีหัวหน้าส่วนราชการประธานวัฒนธรรม นายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงดาว หัวหน้าชนเผ่าชาติพันธุ์ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งผลการประชุมได้รับการตอบรับสนองนโยบาย และ เห็นด้วยในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน ในอำเภอเชียงดาว ในรูปแบบของการบูรณาการ Soft Power สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๑๗๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ ประเพณีงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในการประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า) สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก(โรงพักทรงปั้นหยา) สถานีรถไฟสวรรคโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในการนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman Fun Run 2023"

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๖ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะบริหารและสมาชิก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman’s Fun Run 2023” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนำของ นางพรรณี พรหมวิชัย ประธาน กพสอ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์รายงานการกิจกรรมและให้การต้อนรับ รวมถึงนางสาวกมลรักษ์ พรหมาวัดร์ ประธานโครงการกล่าวรายงานและขอบคุณผู้สนับสนุน ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชายและหญิงกว่า ๕๐๐ คน
ณ PYU Athletic Field สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานเสวนาวิชาการเพื่อรวบรวมและบันทึกเป็นเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ "ดารารัศมีวิชญมาลา"

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ดารารัศมีวิชญมาลา" อันเป็นกิจกรรม เพื่อรวบรวมและบันทึกเป็นเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางมูลนิธิ นวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสนอพระนามพระราชชายา เจ้าดารารัศมีต่อองค์การ UNESCO เพื่อร่วมฉลองรำลึก ๑๐๐ ปี โดยการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ของมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือจาก สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ รวมถึงบุคลากรภาครัฐจากกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ ห้องนกยูง ชั้น 2 โรงแรม เอมเพลสพรีเมียร์ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ