๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมประเพณีโบราณ “ ใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล  ”  สร้างความมั่งคั่ง เป็นสิริมงคลกับชีวิต ” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเช

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖:๐๐ น. ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่  นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่และ นำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมพิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และนำประชาชน นักท่องเที่ยว พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นวันแรก และจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันทำบุญออกอินทขีล

นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร กล่าวว่า “ การบูชาเสาอินทขิล มีความเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในประเพณีบูชาเสาอินทขิลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดฝนตกแห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะ 

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิล เป็นประเพณีล้านนาโบราณเ พื่อให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาล   โดยอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะบันดาลให้ฝนตก  สร้างขวัญ กำลังใจให้ชาวบ้าน เกษตรกร และเป็นมงคลแห่งชีวิต “ นางกุสุมาล กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : นางสาวรัศนี นามวงศ์ 

งานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

๗๓. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดมิติใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและพัฒนาอาชีพสตรี สตรีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สตรีลาว เวียดนาม ปลื้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

​วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๕- ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ใน “โครงการศึกษาดูงานสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ณ จังหวัดมุกดาหาร –ลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและการพัฒนาอาชีพสตรี ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดและนายกสภาสตรีมุกดาหาร องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายคนไทยเชื้อสายเวียดนาม
​ในการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านภู ชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง ศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP เยี่ยมชมบ้านมุกดา ณ จวนผู้ว่า (หลังเก่า) พร้อมกันนั้นทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของแต่ละภาคในความเป็นเอกลักษณ์-อัตตลักษณ์ นอกจากนั้นได้ร่วมประชุมพร้อมกันกับนายกสมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม ใน "โครงการสัมมนาสมาคมสตรีมุกดาหาร - สมาคมสตรีนครเชียงใหม่" ชมการแสดงของภาคเหนือ อีสาน และเวียดนาม จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม
​นอกจากนั้นทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าสักการะวัดพระธาตุพนมพระบรมธาตุ และได้ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน บูชาพระยาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แห่งเกาะกะเบา เยี่ยมชมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหาร และได้เดินทางยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาชนลาว และสักการะพระธาตุอิงฮัง เยี่ยมชมตลาดสิงคโปร์ ย่านเมืองเก่า ชมการแสดงของประเทศลาว ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง “ผ้าไทยใส่บาตร ปูสาดริมโขง” เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัด จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ได้เดินทางกลับ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ภาพ / ข่าว : สมาคมสตรีนครเขียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๒.นายกสมาคมสตรีสกลนคร นำคณะกรรมการ เข้าอบรม เขียนข่าว ถ่ายภาพ ออนไลน์ ปลื้ม นโยบายประธานสภาสตรีฯ เปิดเวที ให้องค์กรสมาชิก เผยแพร่ข่าว ผ่าน ระบบ Website และ Facebook ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙. ๐๐ น. นางอรทัย ประทุมรัตน์ นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ จำนวน ๗ คน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมทักษะการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ รุ่นที่ ๓ “ ด้วยระบบ Google Forms เริ่มวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๓๐ น.ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet โดยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร. สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และะมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม
โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกจากสมาคมต่างทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ดร.เมตตา เจียมดำเนินกิจ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี นางจุฑามาศ พลรัมย์ นางสาววรรณพร บวรวราภรณ์ ร่วมกันดูแลระบบการลงทะเบียน Google Forms และการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Google Meet รวมถึง อำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเข็มแข็งอีกด้วย

รายงานโดย : สมาคมสตรีสกลนคร
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๑. นายกสธวท. นครปฐม แสดงความยินดีกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรับตำแหน่งสมัยที่ ๒

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่สำนักงานหอการค้าไทย
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก เข้าพบคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในสมัยที่ ๒

ภาพ / ข่าว : สธวท. นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๗๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯมอบผ้าห่มพร้อมอาหารให้บ้านพักคนชรา

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมนำคณะกรรมการและสมาชิกชมรม ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน ๘๐ ผืน พร้อมอาหาร ให้บ้านพักคนชราจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้สอย โดยมี นางนัฏญา จิตรเกาะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการรับมอบในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : กรรมการประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คือวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ทั้งนี้ จึงกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันฉัตรมงคล"

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว มุทิตาจิต สืบฮืตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ จัดพิธี "สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว" ที่ปรึกษาสมาคมฯ อดีตนายกสมาคมฯ และผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัวตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยจัดขบวนเครื่องสักการะ หมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน และต้นดอก ตามประเพณีล้านนา พร้อมนำเครื่องสระเกล้าดำหัว น้ำขมิ้นส้มป่อย เข้าคารวะ แสดงมุทิตาจิต และขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมุทิตาจิต เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสของสมาคม ใน"ประเพณีสระเกล้าดำหัว แต่งตั๋วพื้นเมือง"

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะบริหาร สมาชิกสมาคมฯ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมมโมเรียล ร่วมมุทิตาจิตสระเกล้าดำหัว เจ้านายฝ่ายเหนือและผู้อาวุโสในสมาคมฯ ซึ่งในพิธีได้อนุรักษ์ถืงวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตฮอยล้านนา มีการแสดง ฟ้อนทิพย์เกษรบุปผาราชินี ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง ฟ้อนเทียน รำน้อยใจยา และฟ้อนก๋าย ลาย โดย ช่างฟ้อนจิตอาสา ฝ่ายศาสตร์และศิลป์ ของสมาคมฯ งานนี้ได้จัดขึ้น ณ เฮือนป้อสล่าแดง แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๖. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานถวายมุทิตตาจิตและ พิธีปิดงานสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยอุปนายก นำคณะกรรมการสมาคมร่วมงานบำเพ็ญกุศล และถวายมุทิตาถวายสักการะอายุวัฒนะมงคลเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร พระราชปัญญารังษี ร่วมพิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ในโอกานี้ได้รดน้ำขอพรแด่เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ ริมคลองมอญ เป็นวิหารหลวงในรัชกาลที่ ๔ วัดชิโนรสารามวรวิหาร


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีชาติฯ

๖๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองแม่เมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลา มหากุศล” เพื่อสืบสานประเพณี ปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์ และสะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นางอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดปล่อยปลาจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าน้ำปิง ข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ